Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Projectvaardigheden38500/3064/2324/1/32
Studiegids

Projectvaardigheden

38500/3064/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat programmeren als Communiceren_A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stevens Wouter
Andere co-titularis(sen): Doggen Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Projectvaardigheden behandelt de sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om aan een project te werken in de IT-sector.
Het olod Projectvaardigheden bereidt voor op het opstellen van documentatie en het communiceren in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student analyseert een project, en maakt hiervoor een planning.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert zijn werkzaamheden, en rapporteert hierover aangepast aan het doelpubliek.
De student geeft een presentatie over zijn werkzaamheden, aangepast aan het doelpubliek.
De student communiceert mondeling over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De student rapporteert schriftelijk over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De student gebruikt correcte communicatievaardigheden in een vergadering.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student handelt volgens de deontologische principes om de hoogste professionele standaarden te waarborgen.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student past feedbacktechnieken toe om de communicatie te verbeteren en het leerproces te bevorderen.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student past in groep de aangeleerde principes toe in een eenvoudige case.

Leerinhoud

 • Basisprincipes van synchrone communicatie:
  • Feedback geven en ontvangen
   • peerevaluatie
  • Gesprekstechnieken
   • informatie inwinnen
    • Technische vereisten
    • Functionele vereisten
   • informatie verstrekken
   • Met experten / peers / eindgebruikers / klanten
  • Teamwerking
  • Vergadertechnieken
   • notuleren
   • rapporteren
   • presenteren
  • Projectmatig werken
   • itil / agile
 • Basisprincipes van asynchrone communicatie:
  • Documenteren
   • Aangepast aan het doelpubliek
    • Experten
    • Peers
    • Eindgebruikers / klanten
  • Digitale etiquette
   • Professioneel, beleefd, respectvol
   • Hoe omgaan met mails / chat
   • Gebruik van spellingcontrole
  • Planning opmaken
   • Agenda
   • Kalender
   • Gant chart
   • Mijlpalen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Deelcijfer behaald door individuele opdrachten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Deelcijfer behaald door individuele opdrachten.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Deelcijfer behaald door opdrachten in groep.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.