Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Scripting intro38547/3064/2324/1/78
Studiegids

Scripting intro

38547/3064/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Roelants Dieter
Andere co-titularis(sen): De Deken Dany
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Scripting intro behandelt de basisbeginselen van het programmeren, onderbouwd met een stevige basis logisch denken en een structurele aanpak voor het oplossen van problemen.
Het olod Scripting intro bereidt voor op het aanleren van meerdere scriptingtalen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
De student voorspelt mogelijke uitzonderingen en schrijft code om deze op te vangen (error handling).
De student gebruikt code comments om een geschreven programma te verduidelijken.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student programmeert een algoritme in een correcte syntax.
De student generaliseert processen door gebruik te maken van functies en variabelen.
De student hanteert objecten, hun eigenschappen (properties) en methodes (methods).
De student hanteert variabelen in programmacode.
De student past voorwaardelijke uitvoering toe.
De student gebruikt passende types voor programmadata.
De student spoort oorzaken van programmafouten op met behulp van een debugger.
De student analyseert foutmeldingen om tot een oplossing te komen.
De student past herhaaldelijke uitvoering toe.
De student splitst een probleem op in deelproblemen.
De student herkent voorwaardelijke uitvoering in een probleemoplossing.
De student herkent herhaaldelijke uitvoering in een probleemoplossing.
De student geeft een algoritme schematisch weer.

Leerinhoud

 • Programmeerconcepten
 • Leren programmeren met een IDE
 • Fouten in code opsporen
 • Variabelen en datatypes
 • Scripts ontwikkelen
 • Bestanden lezen en schrijven
 • Gebruik van functies
 • Error handling
 • Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.