Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Auditing & Monitoring32145/3064/2324/1/78
Studiegids

Auditing & Monitoring

32145/3064/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Livens Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Linux_A OF eerder ingeschreven voor Besturingssystemen) OF (simultaan te volgen met Linux_A OF simultaan te volgen met Besturingssystemen).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Auditing & Monitoring behandelt het monitoren van een netwerkomgeving en het proactief opsporen van problemen.
Het olod Auditing & Monitoring bereidt voor op het kwaliteitsvol onderhouden van een netwerkinfrastructuur en het verzekeren van de operationele continuïteit van de netwerkdiensten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student definieert opvolgacties conform de monitoring- en auditingresultaten.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student kiest geschikte tools om te loggen en monitoren en configureert deze.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student visualiseert logfiles.
De student automatiseert de inventarisatie van netwerkcomponenten.
De student automatiseert logging en monitoring.
De student kiest geschikte tools om logging en monitoring te automatiseren.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student doet verbetervoorstellen voor systeem en netwerk na monitoring.
De student filtert en interpreteert logfiles.
De student gebruikt auditing en monitoring tools.
De student stelt alarmen en thresholds in.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student herkent trends en tendensen op het vlak van netwerkperformantie en netwerkgebruik door middel van gerichte auditing en monitoring.
De student identificeert dependencies.
De student identificeert events om te auditen.
De student identificeert targets om te monitoren.
De student trekt besluiten uit de auditing en monitoring.
De student werkt met baselines.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student configureert logging op een router en een switch.

Leerinhoud

 • Installeren en configureren van een NMS
 • Monitoren van Linux, Windows en Cisco devices
 • Agents
 • Inventarisatie
 • Linux log files en Windows event logs
 • Syslog (forwarder, collector)
 • SNMP (get, traps, MIBs)
 • Performance monitoring en visualisatie
 • Thresholds en alarm notificaties
 • Auditing

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.