Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Databanken Intro32147/3064/2324/1/49
Studiegids

Databanken Intro

32147/3064/2324/1/49
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat programmeren als Databanken Intro_A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Deken Dany
Andere co-titularis(sen): Livens Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Databanken Intro behandelt de beginselen van een relationele databank en het beheer van de gegevens in de databank.
Het olod Databanken Intro bereidt voor op het toepassen van databanken in een project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student beschrijft het nut en belang van databanken voor een organisatie.
De student legt de basisbeginselen van het relationele databankmodel uit.
De student stelt een eenvoudig ERD model op.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student beschrijft het verschil tussen een relationele- en een niet-relationele-databank.
De student haalt gegevens op uit een databank aan de hand van SQL-instructies.
De student legt bij het gebruik van SQL het verband met de databankstructuur uit.
De student maakt een databank aan aan de hand van een datamodel.
De student voert gegevens in een databank in, bewerkt ze en verwijdert ze aan de hand van SQL-instructies.
De student implementeert SQL-queries op basis van functionele vereisten

Leerinhoud

Basis van de soorten en werking van databanken:
- Wat is een databank
- Soorten databanken
- Hoe werkt een databank

Basisimplementatie van relationele databanken m.b.v. SQL:
- DDL
- DML
- SELECT
- JOIN

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.