Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Routering & Switching32150/3064/2324/1/54
Studiegids

Routering & Switching

32150/3064/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Willemen Vaya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Datacom & Netwerken OF simultaan te volgen met Datacom & Netwerken.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Routering & Switching behandelt de basisprincipes van datacommunicatie, de vaakst voorkomende protocollen en de configuratie van routers en switches, zodat de student een datanetwerk kan configureren om endpoints met elkaar te verbinden.
Het olod Routering & Switching bereidt voor op het olod Enterprise Networking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student hanteert de juiste concepten in het kader van switched netwerkomgevingen.
De student hanteert de juiste concepten in het kader van routed netwerkomgevingen.
De student plaatst de verschillende soorten netwerkapparaten op de juiste OSI-laag en beschrijft hun werking.
De student beschrijft in de praktijk gebruikte protocollen en plaatst ze binnen hun protocolstack en/of binnen het netwerk.
De student beschrijft de functie van een routeringsprotocol.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student implementeert VLAN’s.
De student haalt gestructureerd fouten uit een netwerk, zowel op fysiek als op logisch niveau.
De student detecteert en troubleshoot switching problemen.
De student detecteert en troubleshoot routeringsproblemen.
De student configureert statische routering in een netwerk van beperkte complexiteit en grootte.
De student configureert inter-VLAN-routering.
De student configureert een router om de DHCP service uit te voeren.
De student configureert een router als NAT router.
De student configureert een layer 2 switch volgens de voorgeschreven criteria.
De student configureert dynamische routering in een netwerk van beperkte complexiteit en grootte.
De student configureert de basis IPv4 en IPv6 instellingen op routerinterfaces.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student configureert ACL’s.
De student beveiligt de toegang tot een router en een switch configuratie.
De student back-upt en restoret router en switch configuraties.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de taken die uitgevoerd worden binnen de projectopdracht.

Leerinhoud

 • Transparent/learning switch
 • Switch concepten
 • Collision domains/ broadcast domains
 • Broadcast storm
 • Port based VLAN's
 • Inter VLAN routering
 • ACL
 • DHCP
 • NAT
 • IPv4
 • IPv6
 • Logging
 • Config back-up en restore
 • Routeringsprotocollen
 • Statische versus dynamische routering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Eindresultaat van projectopdracht (permanent uitgesteld). Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk dat digitaal ingediend wordt.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Proces van de projectopdracht (permanent uitgesteld).

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

 • Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.