Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Serverbeheer32152/3064/2324/1/25
Studiegids

Serverbeheer

32152/3064/2324/1/25
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Deken Dany
Andere co-titularis(sen): De Meersman Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Serverbeheer Intro OF simultaan te volgen met Serverbeheer Intro) EN ((eerder ingeschreven voor Linux_A OF simultaan te volgen met Linux_A) OF (eerder ingeschreven voor Besturingssystemen OF simultaan te volgen met Besturingssystemen)).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Serverbeheer behandelt de vaardigheden om twee netwerkbesturingssystemen te laten samenwerken om ondersteunende infrastructuurdiensten te verlenen op het netwerk.
Het olod Serverbeheer bereidt voor op het olod SNB Project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student voert configuraties uit via GUI of scripting.
De student laat de verschillende infrastructuur services correct samenwerken.
De student laat de beide besturingssystemen (Linux en Windows) samenwerken over het netwerk.
De student installeert infrastructuur servers met twee verschillende besturingssystemen (Linux en Windows).
De student bouwt een netwerkomgeving op (keuze van OS, keuze van services, configureren netwerkcomponenten) aan de hand van opgelegde vereisten.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student stelt netwerkbronnen ter beschikking met de nodige rechten/permissies/machtigingen.
De student lost op een gerichte manier problemen op die optreden in de netwerkomgeving.
De student beheert de netwerkomgeving en de netwerkservices met tools uit de verschillende besturingssystemen.
De student beheert centraal gebruikers en groepen volgens op voorhand opgelegde regels.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student rolt software uit.
De student implementeert gecentraliseerde beleidsregels op computer en user niveau.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student automatiseert de distributie van software over het netwerk.
De student automatiseert het update management van clients en servers in het netwerk.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student gebruikt back-up en recovery tools.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student past best practices toe om infrastructuur servers en services te beveiligen.
De student implementeert een antivirusoplossing.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert een netwerkomgeving.
De student documenteert de netwerkinfrastructuur, server configuraties en service configuraties.

Leerinhoud

 • Secure Server Setup (Windows + Linux) zonder gebruik te maken van een GUI
 • Client - Server architectuur opbouwen
 • Linux (DNS, DHCP, NAT)
 • Windows (DNS, DHCP, LDAP, file server, print server)
 • Windows - Linux filesharing (SMB/CIFS)
 • Filesharing security (NTFS, share permissies, AGDLP, ABE)
 • GPO's
 • Back-up en recovery (Windows tools, Linux tools, third party tools, system back-up, data back-up, VM back-up)
 • Software deployment
 • Anti-virus deployment
 • Troubleshooting
 • Documenteren

Studiematerialen (lijst)

Netwerkbeheer met Windows Server 2022 - deel 1 Inrichting en beheerVerplicht€ 49,50
 • Auteur: Smets Jan
Netwerkbeheer met Windows Server 2022 - deel 2 Beheer en beveiligingVerplicht€ 49,50
 • Auteur: Smets Jan

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.