Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Databankbeheer32153/3064/2324/1/59
Studiegids

Databankbeheer

32153/3064/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Deken Dany
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Databanken Intro.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Databankbeheer behandelt de pijlers van het databasebeheer: installatie, configuratie, onderhoud, automatisatie en beschikbaarheid.
Het olod Databankbeheer bereidt voor op SNB werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student beheert een databank.
De student implementeert een databank.
De student organiseert back-up en recovery van een databank.
De student voert taken uit in de databank door middel van stored procedures.
De student maakt gegevens toegankelijk door middel van views en reporting.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student migreert een databank.
De student configureert externe toegang tot de databank rekening houdend met geldende beveiligingsnormen.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student stelt indexatie in op een databank.
De student reorganiseert een databank.
De student troubleshoot databankproblemen.
De student volgt de procedures opgelegd door het versiebeheer.

Leerinhoud

 • performance
 • migratie
 • back-up en restore
 • een databank implementeren en beheren
 • back-up en recovery van een databank organiseren
 • de reorganisatie, versiebeheer en indexatie uitvoeren
 • een troubleshootingstrategie toepassen
 • databanken in een netwerk vanuit een toepassing benaderen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)42,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.