Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
SNB Werkplekleren33696/3064/2324/1/44
Studiegids

SNB Werkplekleren

33696/3064/2324/1/44
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meersman Patrick
Andere co-titularis(sen): De Deken Dany, Laurent Koen, Livens Wim, Roelants Dieter, Van de Velde Chris, Vermonden David, Waeyaert Dimitri, Willemen Vaya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

((eerder ingeschreven voor Enterprise Networking EN eerder ingeschreven voor Enterprise Infrastructure EN eerder ingeschreven voor Groupware & Collaboration Services) OF (simultaan te volgen met SNB project OF simultaan te volgen met SNB project_A1 OF simultaan te volgen met SNB project_A2)) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer OF geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer) EN (geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching OF geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching) EN (simultaan te volgen met Learn@work 2_A OF simultaan te volgen met Learn@work 2 OF geslaagd voor Learn@work 2) .
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod SNB werkplekleren behandelt de uiteindelijke geïntegreerde praktijktest van de opleiding en geeft inzicht in de professionele bedrijfswereld.
Het olod SNB werkplekleren bereidt voor op een functie in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student configureert netwerkdevices volgens de geldende standaarden.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student test netwerkdevices.
De student installeert en configureert netwerkdevices op het netwerk op basis van een bestaand plan.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student test endpoints
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student onderhoudt de geïnstalleerde systemen.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student verleent professionele ondersteuning bij het correcte gebruik van de door hem/haar geïmplementeerde systemen, services en applicaties.
De student communiceert over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De student configureert endpoints op het netwerk volgens afgesproken criteria
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student automatiseert terugkerende taken aan de hand van relevante en actueel beschikbare technieken binnen een productieomgeving.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student monitort proactief de productieomgeving.
De student geeft advies over verbeteringen aan systeem- en netwerkconfiguraties, gebaseerd op monitoringresultaten.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student kaart problemen tijdig aan bij relevante betrokkenen.
De student geeft een overzicht van noodzakelijke acties en tools om de continuïteit van de systeem- en netwerkinfrastructuur te verzekeren.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student volgt bij veiligheidsinbreuken de gedefinieerde procedures om de impact van de inbreuk op systemen, data en gebruikers te minimaliseren.
De student rapporteert veiligheidsrisico's op het netwerk aan de leidinggevende.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student rapporteert over zijn/haar werkzaamheden en gemaakte vorderingen binnen een project.
De student documenteert zijn/haar werkzaamheden op de werkplek.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student volgt de adviezen van een leidinggevende omtrent dataveiligheid en privacy op.
De student handelt deontologisch in een reële IT-context.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student schrijft een zelfreflectie rond verschillende soft- en hardskills.
De student reflecteert over de werkplek aan de hand van een SWOT-analyse.
De student reflecteert over de opleiding aan de hand van een SWOT-analyse.
De student geeft zijn/haar eigen ontwikkelingsnoden aan en onderneemt actie.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student werkt constructief en proactief samen in een team binnen de professionele bedrijfscontext.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)195,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)195,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,0010% documenteren, 10% rapporteren, 10% reflecteren. Dossier + Presentatie voor jury. Om te slagen voor dit olod moet voor dit evaluatie-onderdeel minimum een score van 50% behaald worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,0010% documenteren, 10% rapporteren, 10% reflecteren. Dossier + Presentatie voor jury. Om te slagen voor dit olod moet voor dit evaluatie-onderdeel minimum een score van 50% behaald worden.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Om te slagen voor dit olod moet voor dit evaluatie-onderdeel minimum een score van 50% behaald worden.

Toetsing (tekst)

Algemeen

• Zowel voor het eerste semester als het tweede semester geldt er een aanvraagprocedure met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op Digitap. Wanneer de student de deadlines heeft overschreden, kan het werkplekleren-team beslissen het werkplekleren te weigeren en uit te stellen naar een volgend semester.

• Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst, risicoanalyse én werkpostfiche kan het werkplekleren niet aanvangen.

• Als een student een deelcijfer behaalt dat minder is dan de helft en dus niet slaagt voor het onderdeel ‘Praktijkbeoordeling in professionele context’ enerzijds of voor het onderdeel ‘Portfolio’ anderzijds, dan wordt hiervoor een code ‘F’ van ‘Fail’ toegekend aan het volledige opleidingsonderdeel. Hierdoor slaagt de student niet voor dit opleidingsonderdeel. Dit omdat binnen het onderdeel ‘Praktijkbeoordeling in professionele context’ de opgedane vaardigheden binnen de opleiding en tijdens het werkplekleren beoordeeld worden en omdat binnen het onderdeel ‘Portfolio’ beoordeeld wordt of de student in staat is om met de nodige softskills deze vaardigheden in verschillende contexten toe te passen en aan verschillende doelgroepen over te brengen.

• De student mag SNB Werkplekleren enkel opnemen met maximaal 6 studiepunten aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden (m.a.w. in één en hetzelfde semester). Afwijkingen kunnen enkel via de toelatingscommissie worden verkregen.


Praktijkbeoordeling in een professionele context

• Tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten wordt er permanent geëvalueerd.

• Aanwezigheid tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten is dan ook verplicht. Telewerk is (beperkt) toegelaten, mits goedkeuring van de werkplek én de opleiding.

• Bij afwezigheid tijdens het werkplekleren of een intervisiemoment brengt de student zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van de afwezigheid de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) op de hoogte via de contactgegevens die zijn opgenomen in de overeenkomst werkplekleren.

• Daarnaast moet de afwezigheid ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.

• De student met gewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid, indien organisatorisch mogelijk, in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) inhalen.

• De student met ongewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid niet inhalen.

• De student met gewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment neemt binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste intervisiemoment via mail contact op met de betrokken lector om concrete afspraken te maken.

• De student met ongewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment kan dit intervisiemoment niet inhalen.

• De student presteert 72 gewerkte dagen (of equivalent aantal werkplekuren) volgens het regime van het bedrijf. Wanneer een student onvoldoende dagen presteert omwille van ongewettigde afwezigheid, zal dit leiden tot een 0-score op het onderdeel ‘praktijkbeoordeling in een professionele context’.

• Het cijfer van ‘Portfolio’ wordt tijdens de eindverdediging vastgelegd met een jury van vakexperten. Zonder deelname aan de eindverdediging krijgt de student een 0 voor dit examenonderdeel. 

Portfolio

• Laattijdig indienen van een portfolio-opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht tenzij de student omwille van medische redenen of overmacht later mag indienen dan de opgegeven deadline.

• Daarnaast moet de aanvraag voor een nieuwe deadline ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.