Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Datacom & Netwerken33694/3064/2324/1/73
Studiegids

Datacom & Netwerken

33694/3064/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Willemen Vaya
Andere co-titularis(sen): Van Loon Glenn, Waeyaert Dimitri
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Datacom & netwerken behandelt het vakjargon en de algemene principes die worden gehanteerd voor een geslaagde communicatie in een TCP/IP-gebaseerd netwerk.
Het olod Datacom & netwerken bereidt voor op het communiceren in het correcte vakjargon over de implementatie en het onderhoud van een client-server architectuur. Ook bereidt het olod voor op het troubleshooten van de end-to-end communicatie in een TCP/IP-netwerk door het maken en analyseren van netwerktraces en het simuleren van netwerken in Packet Tracer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student beschrijft de taak van de lagen in het OSI model.
De student beschrijft de voor- en nadelen van verschillende netwerktopologiën.
De student plaatst de meest courante protocollen en netwerk devices in het TCP/IP-model op de juiste laag.
De student verklaart de belangrijkste eigenschappen van network hosts.
De student verklaart de werking van de meest courante protocollen in een TCP/IP-netwerk.
De student verwoordt het verschil tussen verbindingsgerichte en verbindingsloze communicatie.
De student gebruikt een simulatietool en een netwerksniffer om het gedrag van hosts en connectivity devices te monitoren en, indien nodig, te troubleshooten of verbeterpunten voor te stellen.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student verklaart de belangrijkste eigenschappen van intermediary networking devices.
De student selecteert connectivity devices voor een gegeven situatieschets (broadcast domains versus collision domains).
De student werkt met een netwerksniffer en analyseert en interpreteert aan de hand hiervan het gedrag van de behandelde protocollen.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student configureert de infrastructuurservices DNS en DHCP in een gesimuleerde omgeving (Packet Tracer).
De student configureert TCP/IP-netwerkinterfaces van netwerkhosts om te kunnen functioneren in een eenvoudig netwerk.
De student werkt met IPv4 adressen.
De student werkt met IPv6 adressen.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student verklaart de wisselwerking en mogelijke impact die verschillende netwerkservices in een TCP/IP-netwerk op elkaar kunnen hebben.
De student detecteert en remedieert netwerkproblemen in een netwerk van beperkte complexiteit aan de hand van een gestructureerd model en gebruikmakend van de correcte tools.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student past in het design de best practices van gestructureerd bekabelen toe.
De student evalueert en interpreteert een gekregen netwerkdesign.
De student stelt een fysiek bekabelingsplan, een rack lay-out en een patcphplan op volgens de best practices van gestructureerd bekabelen toe. 
De student stelt een aankooplijst op van materialen om het netwerk operationeel te maken.

Leerinhoud

Datacommunicatiemodellen

 • ISO/OSI
 • TCP/IP
 • Situering netwerkcomponenten (hub, switch, router, gateway)
 • Vakjargon

TCP/IP stack uitdieping:

 • Fysieke adressering
 • IPv4-adressering
 • IPv6-adressering
 • TCP/UDP werking
 • Poortnummers
 • NIC-parameters instellen en begrijpen
 • Courante applicatielaagprotocols (DNS, DHCP, HTTP, HTTPS)
 • Client/Server interacties
 • Browserwerking en browserinstellingen
 • Proxy'ing
 • Cookies

Netwerkopbouw:

 • Fysiek netwerk in simulatie omgeving opbouwen
 • Aankooplijsten opmaken
 • Datasheets van netwerkonderdelen verzamelen
 • Rack-layout en patch plan opstellen
 • Clients configureren volgens opgelegde specificaties
 • Clients configureren conform reeds aanwezige netwerkservices 

Troubleshooting:

 • Basis toolset voor elementaire troubleshooting (ping, tracert, netstat, nslookup, dig etc.)
 • Terugkoppelen van geziene TCP/IP-concepten (theorie) naar ter beschikking gestelde netwerktraces
 • Maken van netwerktraces in een volledig geconfigureerde en beheerste testset-up
 • Gesimuleerde foute configuraties evalueren en remediëren aan de hand van een gestructureerde methodologie
 • Netwerksniffer gebruiken
 • Simulatietool gebruiken
 • Visualiseren en interpreteren van netwerkgedrag
 • Analyseren van problemen
 • Formuleren van besluiten / verbeterpunten
 • Remediëren van problemen / implementeren van verbeterpunten
 • Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.