Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cybersecurity intro36803/3064/2324/1/49
Studiegids

Cybersecurity intro

36803/3064/2324/1/49
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermonden David
Andere co-titularis(sen): Rosseau Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Cybersecurity Intro bereidt je voor op het olod Cybersecurity. Je leert de juiste vakterminologie en wordt aan de hand van concrete voorbeelden en oefeningen voorbereid om senior security collega's op de werkvloer te begrijpen en uit te voeren wat ze vragen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student benoemt het verschil tussen authenticatie, authorisatie, vertrouwelijkheid en integriteit.
De student beschrijft waar de termen Role-based Access Control (RBAC), Access Control Lists (ACL) en Multi-factor Authenticatie (MFA) voor staan.
De student kadert verschillende firewalling mechanismes in het OSI model.
De student begrijpt wie wat doet in een security organisatie en verklaart de termen Chief Information Security Officer (CISO), Security Operation Center (SOC) team, Risk team, Protect and Prevent team.
De student gebruikt de security frameworks DREAD, STRIDE en OSINT.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student past de geldende richtlijnen voor het correct gebruik van paswoorden toe.
De student begrijpt de meest courante cryptografische toepassingen. Hij verklaart de termen symmetrische, asymmetrische encryptie, hashing en random nummers.
De student onderzoekt certificaten en certification authorities bij beveiligde verbindingen.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student onderzoekt en beschrijft de impact van de gevaren van onbeveiligde netwerk componenten.
De student onderzoekt en evalueert end-point security en trekt besluiten.
De student gebruikt beschikbare end-point security tools correct volgens een gegeven scenario.
De student verklaart de termen Risk, Threat, Vulnerability, Malware, Red team, Blue team, Purple team, Penetration Tester.
De student verklaart segmentatie en trust domains.
De student verklaart hoe identity providers kunnen aangevallen worden.
De student verklaart de technieken waarmee eindgebruikers kunnen omgeleid worden naar phishing sites.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student legt uit wat informatieveiligheid inhoudt.

Leerinhoud

- Confidentiality - Integrity - Availability
- Security termen en organisatie
- Basis cryptografie
- PKI en certificaten
- Host-based beveiliging (Firewall, threat prevention en anti-virus)
- Authenticatie en Authorisatie management
- Basis pen-testing technieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Mondelinge evaluatie
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Momentopname na taakinlevering. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk en een mondelinge toelichting.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00mondeling evaluatie
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk en een mondelinge toelichting.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

  • Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.