Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cybersecurity37215/3064/2324/1/89
Studiegids

Cybersecurity

37215/3064/2324/1/89
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosseau Marc
Andere co-titularis(sen): Vermonden David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Cybersecurity intro OF geslaagd voor Cybersecurity intro OF geslaagd voor Cyber security intro.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Cybersecurity diept de concepten uit Cybersecurity intro dieper uit en introduceert nieuwe netwerk en cloud gerelateerde beveiligingsmethodieken. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen wordt de student voorbereid op het bijdragen aan de beveiliging van de IT omgevingen op de werkvloer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student lijst de verschillen op tussen verschillende VPN systemen en benaderingen.
De student verklaart Network Access Control (NAC), benoemt de verschillende component ervan en begrijpt wat deze uitvoeren.
De student beschrijft wat zero-trust security inhoud.
De student verklaart wat security controls zijn en past de CIS controls toe bij een security audit.
De student herkent wat Security Frameworks zijn zoals ISO27001, NIST en MITRE.
De student herkent de security services en controls in cloud security.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student installeert en configureert een eenvoudige firewall oplossing in een netwerk van beperkte complexiteit.
De student installeert en configureert een Public Key Infrastructuur.
De student zet een Virtual Private Network (VPN) infrastructuur op.
De student installeert, configureert en automatiseert HTTPS op een webserver.
De student installeert, configureert en test een eenvoudige IDS, IPS systeem.
De student installeert, configureert en test een Authentication en Authorisation systeem.
De student herkent de gevaren van web applicaties en is in staat een test erop uit te voeren.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student zet een monitoring systeem op om security breaches te detecteren en geeft advies over mitigation.
De student zet een Security Incident and Event Management (SIEM) oplossing op.
De student organiseert en voert in team een red-team (netwerk aanval) opdracht uit.
De student organiseert en voert in team een blue-team (netwerk verdediging) opdracht uit.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student begrijpt hoe SSH en TLS werken, controleert en past de best-practices rond deze cryptografische protocollen toe.
De student past LAN segmentatie toe.

Leerinhoud

- Gevorderde toegepaste cryptografie: SSH, TLS, digitale handtekening en encryptie
- Radius systemen en MFA
- Zero trust systemen
- Gevorderde pen-testing technieken en organisatie
- Gevorderde vulnerability scanning
- Gevorderde security monitoring en SIEM
- Security frameworks: ISO27001, NIST, MITRE, CIS
- LAN segmentatie
- Firewalling
- VPN

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00mondeling evaluatie
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Verslaggeving van de projectopdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00mondeling evaluatie
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Verslaggeving van projectopdracht
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Technische uitwerking / technisch resultaat van de projectopdracht
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

  • Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.