Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Praktijkondersteuning (digi-taal-vaardig)32898/3042/2324/1/32
Studiegids

Praktijkondersteuning (digi-taal-vaardig)

32898/3042/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goossens Liesbeth
Andere co-titularis(sen): Thielemans Magda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel dient ter ondersteuning van de andere opleidingsonderdelen in het curriculum, waar digitale vaardigheid, schriftelijke vaardigheid en mondelinge taalvaardigheid belangrijk zijn.

In dit opleidingsonderdeel gaat de student op zoek naar de eigen noden om het studietraject op een succesvolle wijze op te starten en te doorlopen. De student stelt een traject op dat inzet op deze noden.

Onderwijsorganisatie (tekst)


OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Verwoordt wat in een professionele context al dan niet gezegd kan worden.
Kan aan de slag gaan met digitap, bijv. formulieren opzoeken, downloaden, invullen en uploaden, een portfolio maken, enz.
Kan het softwarepakket Word gebruiken om administratieve taken correct te volbrengen
Schrijft een heldere tekst, gebruik makend van de correcte spelling en Nederlandse grammatica.
Gebruikt internettoepassingen en mailing op een gepaste manier.
Zet plannings-en leerstrategieën functioneel in om bij te scholen via verschillende kanalen.
Versterkt de vaardigheden als leraar via het uitstippelen van een eigen traject.
Detecteert de eigen sterktes en zwaktes in relatie tot het competentieprofiel van de leraar.

Leerinhoud

Leerinhoud

De student doorloopt een individueel, zelfgestuurd traject met als doel de professionele en academische vaardigheden naar een beter niveau te brengen. Dit kunnen taalvaardigheden zijn (dat kan grammatica en vakterminologie zijn, maar ook zinsbouw, spelling, structuur en opbouw van teksten en presentaties), maar ook digitale vaardigheden, reflectievaardigheden, verdieping in het domein onderwijs, kunnen worden bijgespijkerd indien nodig.
Studenten leren hun eigen werkpunten inschatten en leren strategieën om aan hun werkpunten te werken.

Onderwijsorganisatie

Contacturen
De contacturen bestaan uit een aantal practica waarin specifieke thema’s aan bod komen met daarnaast individuele begeleidings- en coaching gesprekken om studenten te ondersteunen in hun (zelf)gestuurde ontwikkeling. Studenten leggen een portfolio aan waarin ze hun leerproces zichtbaar maken: ze lichten toe op welke noden ze stoten en op welke manier ze hier aan werken tijdens het academiejaar. De student bekijkt zijn/haar proces daarbij zelfkritisch. Het portfolio bevat ook oefeningen, teksten, samenvattingen en opdrachten voor de andere opleidingsonderdelen waar de studenten aan werken, of bijspijkeroefeningen. Tijdens de contacturen wordt de inhoud van het portfolio besproken en is er mogelijkheid tot feedback op werkstukken, tussen studenten onderling en door de docent.

Organisatie
Er worden verschillende werkvormen gehanteerd:
- Practica waarin studenten praktische tools krijgen aangereikt (o.a. werken met Digitap, een portfolio opstarten, zakelijk e-mailen, Word gebruiken, de schrijfwijzer gebruiken,…)
- Individuele begeleidings- en coaching gesprekken gericht op feedback en opvolging, zowel tussen peers als tussen de student en de docent.
- Studenten werken zelfstandig aan werkpunten en houden hun werk en vorderingen bij in een portfolio.

Het portfolio dat de studenten opbouwen voor het opleidingsonderdeel Praktijkondersteuning vormt de onderbouw voor het opleidingsonderdeel Praktijkonderzoek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmaterialen via het digitale leerplatform
Trotter: de opleidingsgids

Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Wilma van der Westen: Goed geschreven (2002, Coutinho) en Welgespeld (2010, Coutinho)
- De reeks studeren in hoger onderwijs van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Reeks praktische handboeken die heel wat aspecten van taalvaardigheid behandelen (van spellling, lezen over schrijven en onderzoek doen)
- Danielle De smet en Liesbet De Vuyst: Handboek Nederlands ‘Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid’ van Arteveldehogeschool. Veel goede oefeningen.
- Leen Pollefliet: Schrijven van verslag tot eindwerk (Academia Press)
- Schrijfwijzer AP Hogeschool

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding10,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatiecriteria:

VORMGEVING
- Is de vormgeving van het portfolio verzorgd (tekst, schema's, tekeningen, foto's, afbeeldingen, geluidsopnames, videomateriaal,…)?
- Is er een heldere structuur?
- Is het taalgebruik verzorgd?
- Is de spelling correct?

INHOUD
- Wordt het leerproces duidelijk in beeld gebracht?
- Wordt het leerproces op een creatieve manier in beeld gebracht?
- Wordt er zelfstandig en met voldoende diepgang gereflecteerd op de eigen noden?
- Wordt er zelfstandig en met voldoende diepgang gereflecteerd op de acties die ondernomen werden om aan de eigen noden te werken?
- Is er een verslag/rapportering van de aangeboden ondersteunende practica in het portfolio opgenomen?
- Is er een verslag/rapportering van de individuele begeleidingssessies in het portfolio opgenomen?
- Bevat het portfolio de uitslagen van de AP- schrijfvaardigheidstesten en de conclusies die de student daaruit trekt?
- Bevat het portfolio een eindreflectie?

TIMING
- Maakt de student zijn/haar leerproces zichtbaar in het portfolio doorheen de twee semesters van het academiejaar?
- Bouwt de student met regelmaat verder aan het portfolio?
- Toont de student in het portfolio aan voldoende tijd geïnvesteerd te hebben in zijn/haar leerproces, en zich te hebben ingezet om aan de eigen noden te werken?

BEGELEIDING
- Heeft de student voldoende feedback gezocht bij de docent en hiervoor uit eigen beweging initiatief genomen om afspraken in te plannen met de docent?
- Heeft de student de individuele afspraken correct opgevolgd (op tijd aanwezig zijn, afspraken die niet kunnen doorgaan tijdig annuleren,…)
- Heeft de student engagement en medewerking getoond tijdens de individuele begeleiding en coaching bijeenkomsten?
- Heeft de student de aangeboden ondersteunende practica correct gevolgd (op tijd aanwezig zijn, voorbereidingen voor het practicum tijdig indienen, …)
- Heeft de student engagement en medewerking getoond tijdens de aangeboden ondersteunende practica?