Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stage Kunsteducatief Project32899/3042/2324/1/66
Studiegids

Stage Kunsteducatief Project

32899/3042/2324/1/66
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Stage 1ste jaar
  • Stage 2de jaar
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 1
  • Compositie Master 2
  • Dans Stage Master 1
  • Dans Stage Master 2
  • Directie Master 1
  • Directie Master 2
  • Drama Stage Master 1
  • Drama Stage Master 2
  • Muziek Stage Master 1
  • Muziek Stage Master 2
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Compositie stage
  • Dans stage
  • Drama stage
  • Instrument/Zang stage
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Dans Stage
  • Drama Stage
  • Muziek Compositie Stage
  • Muziek Directie Stage
  • Muziek Instrument/Zang (klassiek & Jazz) Stage
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Thielemans Magda, Vinken Jan-Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

Studenten zetten (al dan niet in samenwerking met collega-studenten en eventueel domeinoverschrijdend) een kunsteducatief project op poten met een specifieke doelgroep. Daarbij kan zowel onderwijs in de kunsten, alsook met en/of vanuit de kunsten beoogd worden. Zij presenteren hun werk tijdens een slotpresentatie .

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Beschrijft de beginsituatie van een groep in een projectvoorstel en reflectieverslag
Formuleert zelfgekozen doelstellingen in het projectvoorstel en stuurt ze bij in de loop van het project
Kiest en formuleert leerinhouden in het projectvoorstel om de noden van de doelgroep te bereiken
Kan activiteiten voorbereiden en inhoud structureren om met de doelgroep subdoelen te bereiken.
Bereidt adequate inhoud om de individualiteit van alle groepsleden te omarmen.
Gebruikt een verscheidenheid aan leermethodes om eigen werk toegankelijk te maken voor de diversiteit van de leertypes
Exploreert de mogelijkheid om, al dan niet in samenwerking met (een) andere student(en), interdisciplinair te werken met de eigen doelgroep.
Doelt er met de inhoud van het project ook op om een positieve werkgemeenschap te creëren
Stimuleert de deelnemers tijdens hun project tot mondigheid, zelfstandigheid, eigen initiatief, verantwoordelijkheid en participatie.
Stimuleert de deelnemers tijdens hun project tot mondigheid, zelfstandigheid, eigen initiatief, verantwoordelijkheid en participatie met oog op individuele ontplooing.
Selecteert en documenteert adequate inhoud voor eigen project en bereidt alternatieve scenario's voor.
Kan eigen lesmateriaal opbouwen vanuit verschillende ervaringen en eigen standpunt met collega's delen en integreren.
Plant het schema van het project naargelang de noden van de doelgroep.
Is bewust van nieuwe trends en innovaties binnen de kunstwereld en past deze toe binnen eigen project.
Kan samenwerken met een partner of in teamverband voor een case study en is in staat opdrachten onderling te verdelen.
Levert een bijdrage in het overleg over de onderwijspraktijk en het beroep van leraar in de kunsten.
Is zich bewust van de sociale noden van de betrokken doelgroep en plant eigen project met aandacht voor gelijke kansen
Geeft vorm aan een kunsteducatief project.

Leerinhoud

zie vademecum Kunsteducatief Project/ Inleiding in de kunsteducatie 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

vaardigheden projectwerking, kunsteducatieve werkveld, creatie concept, conceptverdediging, actieve casestudy, (in eigen discipline), eigen visie, interdisciplinair werken, introspectie/reflectie.

Individuele traject :
- inleveren projectvoorstel (voor eind november)
- mondelinge goedkeuring docent en motivatie plan van aanpak student
- opstart stageplaats, inleveren uitgeschreven plan van aanpak, start logboek
- afspraak docent op stageplaats
- afspraak docent (en liefst ook medestudenten) op toonmoment. Zelfstandig uitnodigen!
- reflectieverslag van maximaal 4 pagina’s over werkproces en toonmoment.
- mondeling gesprek met docent aan de hand van reflectieverslag en logboek.

Logboek :
In het logboek volgt de student zijn/haar project stap voor stap op, op geheel eigen wijze. Op een manier die bij de eigen (artistieke) begeleidingsstijl past en die aansluit bij hoe de student tot het toonmoment wenst te komen.

Reflectieverslag :
Het reflectieverslag biedt inzicht in het analytisch vermogen van de student met betrekking tot zichzelf als regisseur/begeleider, de ontwikkeling van de groep spelers/deelnemers en de kwaliteit van het toonmoment. Tevens toont de student inzicht in de organisatiestructuur waarbinnen de stage werd afgelegd en kan de student reflecteren over de plek die het educatief project binnen de stage-organisatie inneemt.

Art Educator in Residence
DeSingel, Musica en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen creëren een context waarin jonge kunstenaars binnen het opleidingsonderdeel kunsteducatief project ondersteuning krijgen om nieuwe formats voor kunsteducatie en publieksparticipatie te ontwikkelen op de kunstensite deSingel.
Voorwaarden
• het project vindt plaats op de kunstensite deSingel. (Dit geeft ook mogelijkheden om linken te maken met de programmatie van deSingel).
• De doelgroep kan gekozen worden door de student.
• Het project staat open voor een individu of team.
• Multidisciplinarariteit (alleen of in team) heeft een voorkeur.
• Projectvoorstel wordt gekozen door vertegenwoordigers van deSingel, Musica en docenten KCA.

Werkwijze is zoals voor andere kunsteducatieve projecten (zie hoger)
Voor het statuut van AER wordt een aparte call gelanceerd die wordt toegelicht op de informatievergadering aan het begin van het academiejaar. Hierop kunnen studenten kandideren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus op Digitap
Vademecum stage
Trotter opleidingsgids
Lijst stagescholen te verkrijgen via het digitale leerplatform.
Elke student moet beschikken over een laptop.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Amans, Diane, An introduction to Community Dance Practice
Benjamin, Adam, 2001, Making an entrance: theory and practice for disabled and non-disabled dancers. - Fay, M. 1997. Mind Over Body the development of the dancer – the role of the teacher. London. A & C Black Limited.
Kuppers, Petra, Community Performance: An introduction
Laban, Rudolf, (1975) Modern Educational Dance, ed. Macdonald & Evans
Laban, R (revised by Lisa Ullman). 1988. The Mastery of Movement. Plymouth. Northcote House Publishers Ltd.
Abbing, H. (2004). The autonomous artist still rules the worlds of culture. In: Janssen, I. (ed), A portrait of the artist in 2015: artistic careers and higher arts education in Europe. Amsterdam: Boekmanstudies.
Anderson, C.H. (1981). The identity crisis of the art educator: Artist? Teacher? Both? In: Art Education, 34, 45-46.
Ankaert, L. (red). (2007). Kunsteducatieve vormingsprocessen. Antwerpen: Garant.
Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie: Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Brussel: Agentschap voor onderwijscommunicatie.
Bjorkvold, J.-R. (1992). De Muzische Mens. Rotterdam: Donker.
Commissie Onderwijs-Cultuur. (2008). Gedeeld/ Verbeeld: Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur. Brussel: Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Commissie Onderwijs-cultuur. (2008). Verbreding/verdieping: Perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het Deeltijds Kunstonderwijs. Brussel: Ministerie van Onderwijs en Vorming.
De Braekeleer, J. (2001). Actieve kunsteducatie, een algemene methodiek. Leuven: Wisper vzw.
De Groote (P.) (red.) (2009). Een vermoeden van talent, 111 jaar Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Antwerpen, UPA.
Dekeyser, B. (2010). Education through art, Kunst- en cultuureducatie als motor van leren.
Antwerpen: Garant.
Edwards, C., Gandini, L. & Forman, G. (red). (1998). De honderd talen van kinderen: De
ReggioEmilia-benadering bij educatie van jonge kinderen. Utrecht: SWP.
Elchardus, M. e.a. (2009) Leraars: profiel van een beroepsgroep. Leuven: Lannoo Campus.
Education in the Arts.
Gardner, H. (2006). Soorten Intelligentie. Meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw.
Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Hagenaars, P. & Lieftinkk, J. (red). Cultuur en Educatie. Beroep: docent kunstvakken.
Competenties en kwalificaties in theorie en praktijk. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.
Hoekstra, M. (2010). Onderzoek naar de rol van de kunstenaar in Toeval Gezocht. In M. van Hoorn, (red.). Max Van der Kamp scriptieprijs 2009. In: Cultuur+Educatie 27, p. 8 -28. Utrecht:
Cultuurnetwerk Nederland.
Jordens, P. & Simons (D.). (2007). Focus op kunsteducatie in ‘A’, rapport van De Veerman in
opdracht van Stad Antwerpen.
Kolb, D. (1984). Experiental Learning. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Nagel, I. (2004). Cultuurdeelname in de levensloop. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Parsons, M. (1987). How we understand art: A cognitive developmental account of aesthetic
experience. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
Prummel, J. (2006). Het deurenpaleis. Denkdocument 5. Brussel: Canon Cultuurcel.
Saey, P. & Van Eeckhaut, M. (2005). Dubbelfocussen: Denkdocument 3. Brussel: Canoncultuurcel.
Strobbe, L. & Van Regenmortel, H. (2010). Klanksporen: Breinvriendelijk musiceren. Antwerpen:
Garant.
Twaalfhoven, A. (red.) (2007). Kunst en opleiding. Boekman, 73. Amsterdam: Boekmanstichting.
Twaalfhoven, A. (red.) (2008). Het belang van kunst. Boekman, 77. Amsterdam:
Boekmanstichting.
Vandelacluze, S., Van Esch, J. &Waerts, J. (2009). Methodiek: kunst- en erfgoededucatie,
theorie en praktijk. Leuven: Mooss.
Vermeersch, L. & Vandenbroucke, A. (2011). Veldtekening cultuureducatie: Beschrijvende studie
met evaluatieve SWOT-analyse, HIVA-K.U.Leuven / Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid, Leuven/Brussel.
Vogelezang, P. (2009). Handboek en Cultuurmonitor Pabo: De kwaliteit van cultuureducatie.
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk165,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievorm en -normen:

CONCEPT & ORGANISATIE:
- De conceptuele basis van waaruit het project vertrekt
- Organisatievaardigheden, projectplanning en lesplanning
- Aangepaste keuze van materiaal voor de doelgroep
WERKPROCES:
- Aangepaste begeleiding
- Opbouw van project en de lessen
- Communicatievaardigheden
- Vaardigheden om de doelgroep te motiveren
LOGBOEK/ REFLECTIEVERSLAG / EVALUATIEGESPREK(KEN)
ZELFSTANDIGHEID


De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.