Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Communicatieve vaardigheden2368/3057/2324/1/01
Studiegids

Communicatieve vaardigheden

2368/3057/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Communicatieve vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): El Faissouni Yassine, Gondry Sarah, Heylen Clara, Van Houtven Sarina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Communicatieve vaardigheden behandelt mondelinge en schriftelijke communicatie en mediatraining. Aanwezigheid bij contactmomenten is verplicht. Per ongewettigde afwezigheid kan één punt van het totaal op 20 punten worden afgetrokken. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je terug in de studiewijzer.
Het olod Communicatieve vaardigheden bereidt voor op het contact maken met de doelgroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student omschrijft de basisvaardigheid luisteren en herkent deze in een gesprek.
De student herkent de gesprekstechnieken 'vragen stellen' en 'samenvatten' in een gesprek.
De student past de belangrijkste regels toe op het gebied van zinsconstructie, interpunctie en spelling (grammatica).
De student filtert de essentie uit een vergadering.
De student stelt specifieke teksten op rekening houdend met de BIN-normen en de criteria voor vormgeving.
De student werkt specifieke teksten uit op een inhoudelijk correcte en goed gestructureerde manier.
De student schrijft een verslag.
De student gaat op een correcte wijze in dialoog, bijvoorbeeld bij een interview/intakegesprek/....
De student gebruikt het internet als informatiebron, communicatie- en actiemiddel.
De student spreekt op assertieve wijze.
De student ontvangt op een correcte wijze feedback.
De student geeft op een correcte wijze feedback.
De student past de theoretische modellen van communicatie toe aan de hand van voorbeelden.
De student schrijft teksten in schrijftaal.

Leerinhoud

  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Verbindende communicatie
  • Geven en krijgen van feedback
  • Vragen stellen, samenvatten, luisteren, assertiviteit
  • Correct schriftelijk communiceren met de doelgroep
  • Gebruik van mediatoepassingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)132,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00

Toetsing (tekst)

Manieren van evalueren bij mondelinge vaardigheden

Vaardigheidstoets simulatie: verbindende communicatie (20%). Toetst onder nagebootste, gecreëerde (werk)omstandigheden het gedrag (en de attitude) van de student. VB. Handelen in een gesimuleerde situatie.

Vaardigheidstoets simulatie: gesprekstechnieken (vragen stellen, samenvatten, luisteren, assertiviteit) (20%). Toetst onder nagebootste, gecreëerde (werk)omstandigheden het gedrag (en de attitude) van de student. VB. Handelen in een gesimuleerde situatie.

Vaardigheidstoets hands off: feedback geven + ontvangen (20%). Meet de cognitieve component van de vaardigheid. De student past theoretische of methodologische kaders toe en/of beschrijft hoe hij moet handelen. VB. Een casus of situatie die wordt getoond (geschreven of visueel) of die de student heeft beleefd, verklaren, analyseren, …

Manier van evalueren bij schriftelijke vaardigheden

Kennistoets: verslagen (30%). Meet de kennis van en het inzicht in de leerstof. VB. Het maken van een werkstuk of presentatie waarin kennis en inzicht worden getoond.

Mediavaardigheden (10%) Kennistoets