Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Beroepspraktijk B32773/3057/2324/1/42
Studiegids

Beroepspraktijk B

32773/3057/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Beroepspraktijk B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Marynissen Tinne
Andere co-titularis(sen): Boukchour Jamila, De Leenheer Natalie, El Faissouni Yassine, Moons Ilka, Possemiers Sanne, Proost Stefanie, Taverniers Jessi, Van Houtven Sarina, Van Steenvoort Erwin, Verschueren Greet, Vleugels Evelien, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Praktijkverkenning OF geslaagd voor Praktijkverkenning (7 ECTS)).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 420,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Beroepspraktijk B behandelt gesuperviseerd werkplekleren
Het OLOD Beroepspraktijk B bereidt voor op het professioneel functionneren in een beroepspraktijkorganisatie binnen de sector

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Je organiseert het onthaalgesprek van cliënten en staat in voor de registratie en administratie.
Je begeleidt cliënten met administratie.
02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je handelt empathisch in contact met cliënt en cliëntsysteem.
Je handelt professioneel in contact met partners in het werkveld.
Je handelt respectvol in contact met cliënt en cliëntsysteem.
Je handelt vanuit een professionele basishouding op je leerwerkplek.
Je handelt in een professionele context met aandacht voor diversiteit in de samenleving.
Je bewaakt het evenwicht tussen professionele en emotionele afstand/nabijheid.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je informeert de cliënt doelgericht.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je analyseert de beginsituatie van de cliënt in het werkveld.
Je signaleert de structurele noden van cliënten binnen de organisatie.
Je vraagt door tijdens een hulpverleningsgesprek.
Je onderzoekt de individuele hulpvragen van een cliënt in het werkveld.
05: Je stimuleert individuen in hun zelfredzaamheid.
Je begeleidt het proces tot zelfredzaamheid bij de cliënt.
Je gaat inclusief om met de uitdagingen van een cliënt.
Je onderneemt actie om de cliënt tot zelfredzaamheid te stimuleren.
Je onderneemt actie om deelname van de cliënt aan de samenleving te stimuleren.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je handelt vanuit een beroepsethisch kader.
Je past de waarden en normen eigen aan het beroep van maatschappelijk werker toe op de leerwerkplek.
Je neemt een brugfunctie op tussen de cliënt en maatschappelijke voorzieningen.
Je begeleidt een cliënt op een correcte methodische manier.
Je stemt de begeleiding van de cliënt af op diens meervoudige identiteiten.
Je begeleidt de cliënt rekening houdend met alle betrokken actoren.
Je voert een methodisch verantwoorde afronding en evaluatie van het hulpverleningsproces uit.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je communiceert mondeling rekening houdend met de meervoudige identiteiten van de cliënt.
Je past professionele gespreksvaardigheden toe in een hulpverleningsgesprek op de leerwerkplek.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je neemt op eigen initiatief taken op binnen het team op de leerwerkplek.
Je werkt constructief samen met andere organisaties.
Je voorziet je medestudenten van feedback over hun functioneren.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je past je manier van werken aan aan de situatie.
Je ondersteunt de cliënt in het oplossen van problemen en klachten van cliënten.
Je reflecteert kritisch over je leerwerkplek.
Je handelt oplossingsgericht in contact met cliënten.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je zet plannen om in acties.
Je implementeert specifieke en nieuwe methoden en procedures op de leerwerkplek.
Je evalueert je eigen kwaliteiten en werkpunten gedurende werkplekbegeleiding.
Je reflecteert over mogelijke uitdagingen als zelfstandig gegradueerde in het maatschappelijk werk.
Je optimaliseert je professionele houding tijdens lesmomenten.
Je optimaliseert een constructieve houding tijdens lesmomenten.
Je optimaliseert je eigen handelen op basis van feedback tijdens de werkplekbegeleiding.
Je stelt prioriteiten in je werkplanning.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel vindt werkplekleren plaats .
Het accent ligt op het professioneel functioneren binnen het maatschappelijk werkveld.
De student neemt actief deel aan de werking van de praktijkorganisatie en functioneert tegen het einde van de periode zelfstandig binnen het team.
De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
De student reflecteert kritisch tijdens individuele gesprekken, en samen met medestudenten tijdens groepsgesprekken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Info- en opdrachtenbundel Beroepspraktijk B
  • Infogids Beroepspraktijk B
  • Reglement werkplekleren MW
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap: Werkplekleren GSW)
  • (Aangeraden:) gebruik van cursussen Methodisch Werken A en B

 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)12,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)300,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)12,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)300,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00