Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Praktijkverkenning32457/3057/2324/1/65
Studiegids

Praktijkverkenning

32457/3057/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Praktijkverkenning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Marynissen Tinne
Andere co-titularis(sen): Boutchakate Samirah, De Coninck Maaike, De Leenheer Natalie, El Faissouni Yassine, Engels Anouk, Gondry Sarah, Herweyers Joris, Kok Nathan, Michielsen Maarten, Moons Ilka, Possemiers Sanne, Proost Stefanie, Selleslagh Iris, Taverniers Jessi, Van Houtven Sarina, Van Steenvoort Erwin, Verschaeren Edward, Verschueren Greet, Vleugels Evelien, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 252,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Praktijkverkenning behandelt werkplekleren onder begeleiding in een professionele setting binnen het maatschappelijk werkveld.

Het OLOD Praktijkverkenning bereidt voor op het professioneel functionneren in en beroepspraktijkorganisatie binnen het maatschappelijk werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Je organiseert het onthaalgesprek van cliënten en staat in voor de registratie en administratie.
Je begeleidt cliënten met administratie in een gesuperviseerde context.
Je gebruikt software en apps voor registratie en administratie onder supervisie op een leerwerkplek.
Je registreert de cliënt onder supervisie volgens de procedures van de organisatie.
Je implementeert de administratieve afspraken eigen aan de functie.
02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je gaat discreet om met gevoelige informatie.
Je toont respect ten opzichte van cliënten.
Je herkent kansen om bij te leren.
Je toont betrokkenheid ten opzichte van je leerwerkplek.
Je luistert actief.
Je bespreekt het evenwicht tussen professionele en emotionele afstand/nabijheid.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je plaatst de leerwerkplek binnen het maatschappelijke werkveld.
Je schetst de structuur en het organigram van de leerwerkplek.
Je benoemt de verschillende functies van de leerwerkplek en partners.
Je beschrijft de werking en de doelstellingen van de leerwerkplek.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je signaleert eenvoudige hulpvragen van een cliënt.
Je beschrijft de beginsituatie van de cliënt in het werkveld.
05: Je stimuleert individuen in hun zelfredzaamheid.
Je benoemt krachten bij de cliënt.
Je benoemt uitdagingen bij de cliënt.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je benoemt de waarden en normen eigen aan het beroep van maatschappelijk werker op de leerwerkplek.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je formuleert relevante tips aangaande leervragen van medestudenten.
Je geeft gericht feedback aan medestudenten over hun functioneren.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je past je aan als de situatie verandert (bv. werkplaats, uurrooster, mensen met wie je moet samenwerken).
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je gaat constructief om met feedback van collega's op de leerwerkplek.
Je vraagt feedback op de leerwerkplek.
Je formuleert leerdoelen voor het volgende werkplekleren.
Je benoemt de eigen kwaliteiten en werkpunten gedurende werkplekbegeleiding.
Je reflecteert over de huidige leerwerkplek (doelgroep, drempels, methodes en werkvormen, partners, afstemming op actuele tendensen).
Je concludeert op basis van opgedane ervaring en door reflectie of de beroepspraktijk(organisatie) aansluit bij de eigen mogelijkheden en interesses.
Je gaat constructief om met feedback tijdens de werkplekbegeleiding.
Je vraagt feedback tijdens leermomenten in de klascontext.
Je komt je afspraken na.
Je toont een constructieve houding tijdens lesmomenten.

Leerinhoud

 • Verkennen van takenpakket maatschappelijk werker in de beroepspraktijk
 • Verkennen en toepassen van basishouding maatschappelijk werker in de beroepspraktijk
 • Leervragen ontwikkelen voor jezelf en medestudenten
 • Eigen leerproces in handen nemen
 • Eigen kwalitieiten en werkpunten herkennen en benoemen
 • Concrete leerdoelen en actiepunten formuleren
 • Koppeling maken tussen leerinhouden en praktijksituaties
 • Reflecteren over takenpakket en basishouding maatschappelijk werker, en eigen leerprocesStudiematerialen (tekst): Verplicht

 • Info- en opdrachtenbundel Praktijkverkenning
 • Infogids Praktijkverkenning
 • Reglement werkplekleren
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap: Werkplekleren GSW)

 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)10,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)180,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)62,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)10,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)180,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)62,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00