Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Beroepspraktijk A32772/3057/2324/1/08
Studiegids

Beroepspraktijk A

32772/3057/2324/1/08
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Beroepspraktijk A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Marynissen Tinne
Andere co-titularis(sen): Boukchour Jamila, De Coninck Maaike, De Leenheer Natalie, El Faissouni Yassine, Gondry Sarah, Herweyers Joris, Leirs Sybryn, Michielsen Maarten, Moons Ilka, Possemiers Sanne, Van Houtven Sarina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Praktijkverkenning OF eerder ingeschreven voor Praktijkverkenning (7 ECTS) OF simultaan te volgen met Praktijkverkenning) EN geslaagd voor Leergroep : Basishouding van de MW'er.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 420,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Beroepspraktijk A behandelt gesuperviseerd werkplekleren.
Het opleidingsonderdeel Beroepspraktijk A bereidt voor op het professioneel functioneren in een beroepspraktijkorganisatie binnen de sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Je organiseert het onthaalgesprek van cliënten en staat in voor de registratie en administratie.
Je gebruikt software en apps voor registratie en administratie op de leerwerkplek.
Je registreert de cliënt volgens de procedures van de organisatie.
02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je komt los van het eigen referentiekader in een professionele context.
Je verplaatst je in anderen.
Je handelt authentiek in praktijksituaties.
Je bewaakt een professionele afstand.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je informeert de cliënt doelgericht, in een gesuperviseerde context.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je analyseert de beginsituatie van de cliënt in een gesuperviseerde context.
Je vraagt onder supervisie door tijdens een hulpverleningsgesprek.
Je onderzoekt onder supervisie de individuele hulpvragen van een cliënt in het werkveld.
05: Je stimuleert individuen in hun zelfredzaamheid.
Je begeleidt onder supervisie het proces tot zelfredzaamheid bij de cliënt.
Je reflecteert over de uitdagingen bij een cliënt.
Je reflecteert over de krachten bij een cliënt.
Je formuleert acties om deelname van de cliënt aan de samenleving te stimuleren.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je begeleidt een cliënt op een correcte methodische manier, in een gesuperviseerde context.
Je neemt onder supervisie een brugfunctie op tussen de cliënt en maatschappelijke voorzieningen.
Je stemt de begeleiding van de cliënt af op diens meervoudige identiteiten, in een gesuperviseerde context.
Je reflecteert over een beroepsethisch kader in functie van je rol op je leerwerkplek.
Je vergelijkt je eigen waarden en normen met die van de leerwerkplek.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je gebruikt professionele gespreksvaardigheden in een hulpverlenend gesprek onder supervisie.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je werkt constructief samen in teamverband.
Je beargumenteert feedback aan medestudenten over hun functioneren.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je ondersteunt de cliënt onder supervisie in het oplossen van problemen en klachten van cliënten.
Je verwoordt oplossingen voor klachten van cliënten.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je werkt je actief in in specifieke en nieuwe methoden en procedures op de leerwerkplek.
Je volgt een planning.
Je stuurt je professioneel functioneren bij op basis van zelfreflectie.
Je reflecteert over je professioneel functioneren.
Je reflecteert over de eigen kwaliteiten en werkpunten gedurende werkplekbegeleiding.
Je reflecteert over mogelijke leerdoelen voor het volgende werkplekleren.
Je demonstreert een betrouwbare houding.
Je toont bereidheid tot samenwerken.
Je zoekt uit hoe je feedback kan omzetten in concrete acties tijdens de werkplekbegeleiding.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel gaan studenten actief aan de slag op een werkplek binnen het maatschappelijk werkveld.
Het accent ligt op het professioneel functioneren binnen het maatschappelijk werkveld.
De attitude, kennis en vaardigheden van de maatschappelijk werker staan centraal.
De student neemt actief deel aan de werking van de praktijkorganisatie met ondersteuning en opvolging door de mentor op de werkplek.
De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
De student reflecteert kritisch tijdens individuele en groepsgesprekken met ondersteuning en opvolging door de begeleider werkplekleren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Info- en opdrachtenbundel Beroepspraktijk A
  • Infogids Beroepspraktijk A
  • Reglement werkplekleren MW
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap: Werkplekleren GSW)
  • (Aangeraden:) gebruik van cursussen Methodisch Werken A en B

 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)14,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)250,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)156,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)14,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)250,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)156,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00