Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
WPL stage38582/3062/2324/1/21
Studiegids

WPL stage

38582/3062/2324/1/21
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lettany Barbara, Maes Sven, Spaas Peter, Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor WPL case OF simultaan te volgen met WPL case OF (geslaagd voor IT Case_A OF simultaan te volgen met IT Case_A)) EN ((geslaagd of getolereerd voor OO programmeren EN geslaagd of getolereerd voor Webontwikkeling) OF (geslaagd of getolereerd voor Programmeren_A EN geslaagd of getolereerd voor Webontwikkeling_A EN geslaagd of getolereerd voor CMS intro_A)).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod WPL Stage behandelt het meedraaien in een development-team op de werkplek.
Het olod WPL Stage bereidt voor op een functie in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde stelt een planning op om het eigen aandeel van de realisatie van een webapplicatie op te volgen.
De student stelt een haalbare en onderbouwde planning op voor het eigen werk gebruikmakend van de planningsaanpak eigen aan de organisatie en houdt zich aan de vooropgestelde deadlines.
De student houdt zich aan de vooropgestelde deadlines en houdt de teamleden op de hoogte van wijzigingen.
02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
De student werkt een technisch ontwerp uit o.b.v. een aangeleverde functionele analyse en o.b.v. een vooropgestelde methodiek.
De student lijst de functionele vereisten op voor een geïntegreerd project.
De student realiseert een project op basis van een eigen ontwerp en gegeven analyse met beperkte ondersteuning op de werkplek.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
De student ontwikkelt een (deel)applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid én efficiëntie.
De student werkt volgens de vooropgestelde projectmethodiek eigen aan de werkplek.
De student past een bestaande applicatie aan met het oog op verbetering of uitbreiding.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student overweegt verschillende oplossingen in samenspraak met het team én de opdrachtgever.
De student gebruikt de juiste tools om bij te dragen aan het deploymentproces waardoor zijn code kan worden opgeleverd.
De student lijst nieuwe of aangepaste behoeftes en fouten op.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student realiseert een project op een consistente manier volgens standaarden en volgens de afspraken binnen de organisatie.
De student heeft oog voor beveiliging in de applicatie volgens voorschriften en eisen.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
De student levert systematisch gedetailleerde documentatie op m.b.t. de eigen applicaties.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
De student evalueert de goede werking van de (deel)applicatie door geschikte testen uit te voeren.
De student interpreteert testresultaten en onderneemt op basis daarvan de nodige acties om fouten op te lossen of de werking te verbeteren afgestemd op de situatie op de werkplek.
08: De gegradueerde voert, op basis van feedback, onderhoud en aanpassingen uit op de webapplicatie.
De student beoordeelt en bespreekt met de betrokkene of er n.a.v. de testresultaten mogelijke aanpassingen doorgevoerd moeten worden.
09: De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair en divers team.
De student werkt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team een project uit.
De student werkt constructief en proactief samen in een team binnen de professionele bedrijfscontext (collaboration tools, communicatiekanalen).
10: De gegradueerde deelt en vraagt kennis, ervaringen en tips om het werk van teamleden en zichzelf te verbeteren.
De student reflecteert over de uitvoering van het project en zijn attitude in de professionele context.
11: De gegradueerde verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek en gebruikmakend van het Engels vakjargon.
De student rapporteert en communiceert over het geleverde werk aangepast aan het doelpubliek in een nieuwe situatie.
De student maakt zowel schriftelijk als mondeling gebruik van correcte taal en het geschikte vakjargon.
De student communiceert zowel mondeling als schriftelijk efficiënt en effectief binnen een professionele context.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
De student neemt initiatief in het inoefenen van relevante en nieuwe vaardigheden.
De student geeft de eigen ontwikkelingsnoden aan.
De student beoordeelt relevante nieuwe ICT-technieken en technologie op hun bruikbaarheid.
13: De gegradueerde handelt deontologisch en houdt rekening met de wettelijke en bedrijfseigen veiligheids- en privacyrichtlijnen.
De student hanteert een methodologie voor het toepassen van deontologische regels die door de overheid en het bedrijf worden opgelegd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)9,00 uren
 • Omschrijving: intervisies
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)195,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren9,00 uren
 • Omschrijving: intervisies
Werkplekleren en/of stage576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen195,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00Documenteren, rapporteren en reflecteren
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Zowel voor het eerste semester als het tweede semester geldt er een aanvraagprocedure met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op Digitap. Wanneer de student de deadlines heeft overschreden, kan het werkplekleren-team beslissen het werkplekleren te weigeren en uit te stellen naar een volgend semester.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst, risicoanalyse én werkpostfiche kan het werkplekleren niet aanvangen.
 • Als een student een deelcijfer behaalt dat minder is dan de helft en dus niet slaagt voor het onderdeel ‘Praktijkbeoordeling in professionele context’ enerzijds of voor het onderdeel ‘Portfolio’ anderzijds, dan wordt hiervoor een code ‘F’ van ‘Fail’ toegekend aan het volledige opleidingsonderdeel. Hierdoor slaagt de student niet voor dit opleidingsonderdeel. Dit omdat binnen het onderdeel ‘Praktijkbeoordeling in professionele context’ de opgedane vaardigheden binnen de opleiding en tijdens het werkplekleren beoordeeld worden en omdat binnen het onderdeel ‘Portfolio’ beoordeeld wordt of de student in staat is om met de nodige softskills deze vaardigheden in verschillende contexten toe te passen en aan verschillende doelgroepen over te brengen.
 • De student mag "WPL Stage" enkel opnemen met maximaal 6 studiepunten aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden (m.a.w. in één en hetzelfde semester). Afwijkingen kunnen enkel via de toelatingscommissie worden verkregen.

Praktijkbeoordeling in een professionele context

 • Tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten wordt er permanent geëvalueerd.
 • Aanwezigheid tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten is dan ook verplicht. Telewerk is (beperkt) toegelaten, mits goedkeuring van de werkplek én de opleiding.
 • Bij afwezigheid tijdens het werkplekleren of een intervisiemoment brengt de student zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van de afwezigheid de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) op de hoogte via de contactgegevens die zijn opgenomen in de overeenkomst werkplekleren.
 • Daarnaast moet de afwezigheid ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.
 • De student met gewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid, indien organisatorisch mogelijk, in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) inhalen.
 • De student met ongewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid niet inhalen.
 • De student met gewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment neemt binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste intervisiemoment via mail contact op met de betrokken lector om concrete afspraken te maken.
 • De student met ongewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment kan dit intervisiemoment niet inhalen.
 • De student presteert 72 gewerkte dagen (of equivalent aantal werkplekuren) volgens het regime van het bedrijf. Wanneer een student onvoldoende dagen presteert omwille van ongewettigde afwezigheid, zal dit leiden tot een 0-score op het onderdeel ‘praktijkbeoordeling in een professionele context’.
 • Het cijfer van ‘Portfolio’ wordt tijdens de eindverdediging vastgelegd met een jury van vakexperten. Zonder deelname aan de eindverdediging krijgt de student een 0 voor dit examenonderdeel.

Portfolio

 • Laattijdig indienen van een portfolio-opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht tenzij de student omwille van medische redenen of overmacht later mag indienen dan de opgegeven deadline.
 • Daarnaast moet de aanvraag voor een nieuwe deadline ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.