Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkplekleren algemene bouw 134109/3067/2324/1/00
Studiegids

Werkplekleren algemene bouw 1

34109/3067/2324/1/00
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • woningbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Voorspools Patricia
Andere co-titularis(sen): Mast Pascale
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Bouwdossier algemene bouw 1 OF simultaan te volgen met Bouwdossier algemene bouw 1) EN (eerder ingeschreven voor Uitvoeringspraktijk algemene bouw 1 OF simultaan te volgen met Uitvoeringspraktijk algemene bouw 1).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren algemene bouw 1 behandelt alle mogelijke documenten die van belang zijn op een werf en bekijkt in welke context en hoe ze gebruikt worden.
Het olod Werkplekleren algemene bouw 1 bereidt voor op het coördineren en efficiënt en constructief communiceren met belanghebbenden op de werf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiënt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student berekent de duurtijd van uitvoeringsfases in functie van een efficiënte planning en doet voorstellen voor bijsturing.
De student plaatst de verschillende fases van een bouwwerf in de juiste volgorde van uitvoering.
03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student past de geldende veiligheidsregels toe op de bouwwerf.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student past de verschillende documenten van een aanbestedingsdossier toe op de bouwwerf.
De student vergelijkt de documenten van het bouwdossier met de uiteindelijke uitvoering op de bouwwerf en rapporteert hierover.
08. Samenwerken: Werkt efficiënt en constructief samen in een intercultureel en multidisciplinair team, is constructief kritisch m.b.t. eigen en andermans handelen voor het bepalen en bereiken van het collectieve resultaat op de bouwwerf.
De student werkt constructief samen met medestudenten.
De student toont een professionele houding bij werf- en bedrijfsbezoeken.
14. WO - Bouwtechnische kennis woningbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van gebouwen.
De student observeert de werken in uitvoering op de bouwwerf en rapporteert hier schriftelijk en mondeling over.
De student beschrijft de taken van een werfleider op een bouwwerf en gebruikt hiervoor correct vakjargon.
De student herkent en benoemt bouwmaterialen op een bouwwerf.
De student beschrijft hoe bouwmaterialen correct gebruikt moeten worden op de bouwwerf.
De student maakt een detailschets op basis van eigen metingen op de bouwwerf.
De student onderzoekt de taken van de hoofd- en onderaannemers op een bouwwerf en rapporteert hierover.
De student observeert een uitvoeringsdetail op de bouwwerf en geeft het meest passende typedetail (Buildwise).
De student hanteert de heersende normen, toepassingen en aanbevelingen met betrekking tot constructiewerken op een bouwwerf (Buildwise).

Leerinhoud

Alle documenten die gebruikt worden op de bouwplaats worden geanalyseerd.

Controle van de correcte toepassing van de aanbestedingsdocumenten op de bouwplaats.

 • Uitvoeringsplannen (bouw-, stabiliteits- en technische plannen) (2D en 3D)
 • Detailtekeningen op de bouwplaats kunnen nakijken
 • Lastenboek en meetstaat
 • Werfverslagen van de verschillende bouwpartners
 • Veiligheids- en gezondheidsplan
 • EPB startverklaring

Details en documenten van Buildwise ivm goede praktijkuitvoering opzoeken, raadplegen en toepassen.       

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Set plannen te bestellen via Universitas.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Meer info: zie toetsing (tekst)

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens werf- en bedrijfsbezoeken omdat deze
• onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en uitsluitend onder begeleiding van de werfleider kan plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Extra info tweede examenkans (herexamen):
• Omwille van veiligheidsredenen kan de student enkel deelnemen aan de tweede examenkans als er werd voldaan aan de verplichte aanwezigheden tijdens het opleidingsonderdeel én als tijdens de eerste examenkans bijgevolg minimaal 60% van de opdrachten werd ingediend.
• De tweede examenkans bestaat uit het maken van één of meerdere opdrachten. De opgave en uiterste datum van inleveren wordt eind juni gecommuniceerd via Digitap.