Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Uitvoeringspraktijk algemene bouw 134108/3067/2324/1/63
Studiegids

Uitvoeringspraktijk algemene bouw 1

34108/3067/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • woningbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Voorspools Patricia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Uitvoeringspraktijk algemene bouw 1 behandelt de detaillering, controles en code van goede praktijk van de reeds geziene bouwconstructies.
Het olod Uitvoeringspraktijk algemene bouw 1 bereidt voor op kwaliteitscontroles op de bouwwerf en zorgt voor een gedegen bouwtechnische kennis.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student duidt de juiste plaats van de vochtslabben in een spouwmuur aan op een detail en benoemt dit om schade te vermijden.
De student duidt bouwknopen aan op een plan en snede van een gebouw.
De student hanteert de heersende normen, toepassingen en aanbevelingen met betrekking tot constructiewerken (Buildwise).
05. Werfadministratie: Voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt en zorgt op werfniveau voor de informatiedoorstroming daarvan.
De student benoemt het takenpakket van de verschillende betrokken partijen van een bouwproces.
14. WO - Bouwtechnische kennis woningbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van gebouwen.
De student licht de aandachtspunten i.v.m. de goede uitvoering van ondergrondse constructiewerken toe.
De student rekent de hoeveelheden van graafwerken van een bouwput zelfstandig uit.
De student legt de verschillende methodes van bronbemaling uit.
De student past de verschillende methodes van infiltratie van regenwater toe op een bouwproject.
De student benoemt de opbouw van een spouwmuur, waaronder de correcte opbouw, aanzet, onderdelen en typedetails.
De student duidt op een detail de verschillende manieren aan om een bouwknoop correct op te lossen.
De student gebruikt een opgegeven schaal correct bij het meten op plan.
De student tekent een schets volgens een opgegeven schaal.
De student maakt een correcte en duidelijke tekening van de meest gangbare details van spouwmuren van een gebouw aan de hand van typedetails van Buildwise.
De student benoemt de begrippen van de isolatiewaarde.
De student berekent de U-waarde en R-waarde.
De student maakt een schets van een metselwerkverband.
De student benoemt metselwerkverbanden aan de hand van een tekening of een foto.

Leerinhoud

Controles, detaillering en code van goede praktijk toepassen m.b.t.:

 • fundering
 • graafwerken/aanvullingen
 • bemaling
 • rioleringen
 • metselen
 • gevelmetselwerk - spouwmuur
 • bouwknopen

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00digitaal op eigen laptop en schriftelijk deel
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal op eigen laptop en schriftelijk deel

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.