Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veiligheid en welzijn 132289/3067/2324/1/06
Studiegids

Veiligheid en welzijn 1

32289/3067/2324/1/06
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Beukeleer Jan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Veiligheid en welzijn 1 behandelt de leerstof die gekend moet zijn voor het examen VOL-VCA.

Het olod Veiligheid en welzijn 1 bereidt voor op het (laten) naleven van de regelgeving inzake veiligheid en welzijn op de bouwwerf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student beschrijft de methode om een risicoanalyse uit te voeren.
De student benoemt de regelgeving met betrekking tot veilig werken.
De student stelt aan de hand van een werkvoorbereiding het veiligheidsbeleid op.
De student reflecteert over de naleving van veiligheidsvoorschriften op de werkvloer.
De student neemt gepaste maatregelen (risicoanalyse) bij risico's.

Leerinhoud

 • Wettelijk kader "welzijn op het werk"
 • Gevaren, risico's & preventie: terminologie bij het uitvoeren van een risicoanalyse
 • De preventiehiërarchie
 • Ongevallen: oorzaken & preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten en plichten van alle betrokkenen m.b.t. veiligheid op het werk
 • Veiligheidsinstructies, werkvergunningen & signalering (gebruik van pictogrammen)
 • Noodsituaties. Wat te doen bij brand? Wat te doen bij een ongeval
 • Het omgaan met gevaarlijke stoffen
 • De gevaren van asbest
 • Brand & explosiegevaar
 • Arbeidsmiddelen, mechanische & andere gevaren van machines
 • Introductie machinerichtlijn
 • Specifieke werkzaamheden: lassen, slopen, graafwerken, werken op hoogte, ladders, steigers, hoogwerkers, besloten ruimtes
 • Elektrische gevaren
 • Ergonomie
 • Het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • vrijblijvend: handboek VOL-VCA (44 euro) te bestellen via: https://www.ap.be/veiligheidsinstituut/publicaties

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal op eigen laptop
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken0,00Multiple-choice VOL-VCA-examen voor behalen van VOL-VCA-certificaat.
Deelname aan het examen is vrijblijvend en de behaalde resultaten tellen niet mee voor het opleidingsonderdeel Veiligheid.
Meer info: zie toetsing (tekst)

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Extra info over het vrijblijvende examen VOL-VCA:

De VCA-attestering kan enkel behaald worden tijdens het VOL-VCA examen georganiseerd op vooraf bepaald tijdstip.
Om het attest VOL-VCA te behalen dient men minimaal 64,5% te behalen op het VOL-VCA examen.
Deelname is enkel mogelijk als de kostprijs voor het afleggen van het examen VOL-VCA is voldaan. M.a.w. wie niet tijdig betaald heeft, kan niet deelnemen aan het examen VOL-VCA. De kostprijs is ten laste van de student.
Een inhaalexamen of tweede examenkans Is niet mogelijk voor het behalen van het VOL-VCA attest.