Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkplekleren algemene bouw 234114/3067/2324/1/73
Studiegids

Werkplekleren algemene bouw 2

34114/3067/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • woningbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Voorspools Patricia
Andere co-titularis(sen): Speckstadt Arne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Bouwdossier algemene bouw 2 OF simultaan te volgen met Bouwdossier algemene bouw 2) EN (eerder ingeschreven voor Uitvoeringspraktijk algemene bouw 2 OF simultaan te volgen met Uitvoeringspraktijk algemene bouw 2).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod werkplekleren algemene bouw 2 werkt projectmatig rond verschillende relevante thema's in de bouwsector waarbij aandacht besteed wordt aan veiligheid en welzijn, de werfvergaderingen en innovaties in de bouwsector.

Het olod werkplekleren algemene bouw 2 bereidt voor op het coördineren en efficiënt en constructief communiceren met belanghebbenden op de werf.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiënt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student geeft in eigen woorden aan hoe de uitvoeringsplanning moet bijgestuurd worden.
03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student past de veiligheidsregels toe op de bouwwerf.
04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student stelt op basis van zijn onderzoeksresultaten een geschikte oplossing voor die voldoet aan de regels van de goede praktijk.
05. Werfadministratie: Voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt en zorgt op werfniveau voor de informatiedoorstroming daarvan.
De student duidt de verschillende zones op een bouwwerf aan.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student analyseert nuttige informatie uit documenten met betrekking tot de bouwwereld en aanverwante sectoren. 
De student legt verbanden tussen de artikelnummers van het Technisch lastenboek Ruwbouw en de activiteiten op de bouwwerf.
08. Samenwerken: Werkt efficiënt en constructief samen in een intercultureel en multidisciplinair team, is constructief kritisch m.b.t. eigen en andermans handelen voor het bepalen en bereiken van het collectieve resultaat op de bouwwerf.
De student draagt actief bij tot het bereiken van het collectieve resultaat van een teamopdracht met medestudenten.
De student handelt vanuit een professionele ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin.
09. Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student rapporteert schriftelijk over zijn analyses van materialen, technieken en uitvoeringsmethodes die van toepassing zijn tijdens het werfbezoek.
10. Bouwmaten: Staat in voor het meten, uitzetten en controleren van bouwmaten met de juiste meetinstrumenten.
De student voert opmetingen uit op een werf.
11. Levenslang leren: Identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden, volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
De student zoekt zelfstandig, indien nodig, ontbrekende gegevens op om zijn verslag te kunnen maken.
12. Milieu: Stuurt met een milieubewuste houding de werkzaamheden op de bouwwerf aan.
De student besteedt aandacht aan duurzaamheidsaspecten op de werf.
13. Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student kan (elementen van) de beroepsbeoefeningen in zijn thuisland vergelijken met (elementen van) de beroepsbeoefening in andere landen. 
14. WO - Bouwtechnische kennis woningbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van gebouwen.
De student analyseert de verschillende uitvoeringsmethodes op een werf.
De student zoekt zelfstandig gegevens op in de verschillende documenten van het bouwdossier van een bouwwerf.
De student verklaart per activiteit op de bouwwerf de handelingen die uitgevoerd worden.
De student analyseert bouwmaterialen volgens de richtlijnen van Buildwise.
De student analyseert de toepassing van bouwmaterialen volgens de richtlijnen van Buildwise.
De student tekent uitvoeringdetails.

Leerinhoud

Controle van de correcte toepassing van de aanbestedingsdocumenten op de bouwplaats.

 • Uitvoeringsplannen (bouw-, stabiliteits- en technische plannen) (2D en 3D)
 • Detailtekeningen op de bouwplaats kunnen nakijken
 • Lastenboek en meetstaat
 • Werfverslagen van de verschillende bouwpartners
 • Veiligheids- en gezondheidsplan
 • EPB startverklaring

Details en documenten van Buildwise i.v.m. goede praktijkuitvoering opzoeken, raadplegen en toepassen.

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Alle studenten gaan op studiereis naar Nederland (Almere). Daar krijgen ze informatie over bouwen in Nederland, stads- en gebiedsontwikkeling.

Deze studiereis is een ideale voorbereiding op werkplekleren/stage of carrière buiten de eigen landsgrenzen.

Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een reservering wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (vervoer, verblijf, ...).

Voor dit olod kan je enkel inschrijving mits je bent ingeschreven voor de studiereis. De kostprijs van €150 die hier vermeld staat is slechts een raming van de kosten van de studiereis en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Set plannen te bestellen via Universitas.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Voor dit olod kan je enkel inschrijving mits je bent ingeschreven voor de studiereis. De kostprijs van €150 die hier vermeld staat is slechts een raming van de kosten van de studiereis en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Meer info: zie toetsing (tekst)

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens werf- en bedrijfsbezoeken omdat deze
• onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en uitsluitend onder begeleiding van de werfleider kan plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Extra info tweede examenkans (herexamen):
• Omwille van veiligheidsredenen kan de student enkel deelnemen aan de tweede examenkans als er werd voldaan aan de verplichte aanwezigheden tijdens het opleidingsonderdeel én als tijdens de eerste examenkans bijgevolg minimaal 60% van de opdrachten werd ingediend.
• De tweede examenkans bestaat uit het maken van één of meerdere opdrachten. De opgave en uiterste datum van inleveren wordt eind juni gecommuniceerd via Digitap.