Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veiligheid en welzijn 232300/3067/2324/1/89
Studiegids

Veiligheid en welzijn 2

32300/3067/2324/1/89
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Beukeleer Jan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Veiligheid en Welzijn 2 behandelt de regelgeving m.b.t. "tijdelijke en mobiele bouwplaatsen" en de rol van de veiligheidscoördinator inzake veiligheid op bouwwerven. Ook behandelt dit opleidingsonderdeel de risicoanalysetechnieken die kunnen toegepast worden op een bouwwerf. Tot slot behandelt het de specifieke gevaren die kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op een bouwwerf.

Het olod Veiligheid en welzijn 2 bereidt voor op het toezicht en de naleving van de regelgeving inzake veiligheid en welzijn op de bouwwerf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student gebruikt de geschikte middelen om de regels rond welzijn, milieu en kwaliteit toe te passen, toe te lichten aan zijn medewerkers en hen ze te laten toepassen.
De student evalueert gesimuleerde situaties die overlast of gevaar inhouden voor medewerkers, omgeving, milieu of de werken.
De student ziet toe op het naleven van de regelgeving inzake omgaan met gevaarlijke stoffen.
De student ziet toe op het naleven van de regelgeving inzake het werken in bijzondere werkomstandigheden zoals besloten ruimtes en putten.
De student doet voorstellen om fictieve situaties te verbeteren die overlast of gevaar inhouden voor medewerkers, omgeving, milieu of de werken.
De student benoemt de verantwoordelijkheden van een preventieadviseur/veiligheidscoördinator op de werf.

Leerinhoud

Verdieping en verbreding van de leerstof "Veiligheid & welzijn 1":

 • Motieven voor welzijn op het werk
 • Belangrijke veiligheidsbegrippen
 • Burgerlijke & strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Tijdelijke & mobiele bouwplaatsen, veiligheidscoördinatie

Uitbreiding op risicobeoordeling:

 • Herhaling begrippen, gevaar & risico
 • Preventiehiërarchie
 • Methoden:
  • Checklist voor gevaaridentificatie
  • Kinney & Fine
  • Risicograaf
  • Feitenboom
  • LMRA

Specifieke gevaren in de bouwsector

 • Ergonomie
 • Asbest
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektrische risico's
 • Werken op hoogte, stellingen, ladders, hoogwerkers
 • Sloopwerkzaamheden
 • Graafwerken
 • Gebruik van kranen

Tijdens de lessen is er specifiek aandacht voor veiligheid in werfsituaties.

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal op eigen laptop

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.