Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ontwikkelen en leren32784/3047/2324/1/01
Studiegids

Ontwikkelen en leren

32784/3047/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goossens Liesbeth
Andere co-titularis(sen): Dierckx Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ontwikkelen en leren behandelt de psychomotorische, cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen. Je verwerft eveneens de kennis van de leertheorieën; de psychologische processen die leren bij de mens in gang kunnen zetten. In de lessen worden steeds verbanden gelegd met het kunstonderwijs en de lespraktijk. De colleges zijn interactief en maken gebruik van een handboek, Powerpoint en beeld- en filmmateriaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan leerlingen en een leergroep "taxeren" op basis van het inzicht in de psychologische ontwikkeling van de mens. Kan inzicht in het ontwikkelingsproces van de mens op cognitief, psychomotorisch en dynamisch affectief en sociaal gebied efficiënt aanwenden.
Kan het belang van "sensitieve responsiviteit" aantonen voor een individuele benadering van leerlingen. Kan de inzichten in het ontwikkelingsproces van de mens op cognitief, psychomotorisch en dynamisch affectief en sociaal gebied toepassen in de omgang van verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, adolescenten en volwassenen) en verschillende doelgroepen
Kan verschillende leertheorieën omschrijven en herkennen in casussen. Kan de inrichting van de krachtige leeromgeving verantwoorden vanuit leertheoretische concepten en een inzicht in leervoorwaarden.
Kan verbanden leggen tussen de cognitieve, psychomotorische, dynamische affectieve, sociale ontwikkeling en de repercussies hiervan op de onderwijs- en opvoedingsaanpak
Kan de belangrijkste leer- en ontwikkelingsproblemen situeren en een aanpak voor de leraar beschrijven.
Kan leer- en ontwikkelingspsychologische concepten beschrijven, herkennen in een casestudy en uiteenzetten hoe deze een impact kan hebben op het leef- en leerklimaat
Kan verschillende onderzoeksmethoden beschrijven. Kan de onderzoekscyclus beschrijven. Kan de verschillende theorieën en onderzoeksresultaten in het kader van de ontwikkelingspsychologie duiden. Maakt zelfstandig gebruik van verschillende bronnen om toelichting te geven tijdens klasdiscussies en casusbespreking.
Kan de sociaal-emotionele ontwikkeling doorheen de levensfasen schetsen. Kan aan de hand van voorbeelden aantonen hoe daarmee rekening gehouden kan worden binnen de lessen.
Kan de inzichten uit de ontwikkelingspsychologie aanwenden ter bevordering van de individuele ontplooiing van de leerling en dit aantonen aan de hand van een casus

Leerinhoud

  • Perspectieven en theorieën uit de ontwikkelings- en leerpsychologie
  • Perceptuele, cognitieve, psychomotorische, affectieve, sociale, morele en persoonlijkheidsontwikkeling van de mens
  • Ontwikkelings- en leerstoornissen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplichte studiematerialen

 Handboek: De Bruyckere, P.; Hulshof, C.; Missinne, L.: “Bijna alles wat je moet weten over psychologie van kinderen en jongeren”, Lannoo Campus, Leuven, 2021.

Elektronisch leerplatform: cursus ontwikkelen en leren, readers en beeldmateriaal.

Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen studiematerialen

Bjørkvold, J.; "De muzische mens", AD. Donker, Rotterdam, 1992;
Kirschner, P. A., Claessens, L. C. A., & Raaijmakers, S. F. (2018). Op de schouders van reuzen: inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00