Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Communicatie24266/3047/2324/1/31
Studiegids

Communicatie

24266/3047/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Hondt Eva
Andere co-titularis(sen): Dierckx Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel communicatie verwerft de student inzicht in de manier waarop mensen elkaar voortdurend beïnvloeden in hun communicatie. Om hier inzicht in te verwerven, worden een aantal communicatiemodellen aangereikt. Deze modellen vormen de theoretische basiskennis van de cursus. De theoretische inzichten worden getoetst aan de hand van praktische oefeningen, gesprekken en rollenspelen. Concrete tools worden aangereikt om het communicatieproces vlotter, bewuster en effectiever te laten verlopen. Concrete vaardigheden op het gebied van spreek- en stemtechniek en spreken voor een groep worden getraind. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Analyseert processen die een rol spelen in de waarneming van anderen
Analyseert zichzelf als communicator.
Heeft inzicht in het verschil tussen waarnemen/observeren/interpreteren
Heeft inzicht in verschillende communicatiemodellen en past deze modellen toe in case-study’s
Beheerst verbale, paraverbale en non-verbale vaardigheden die nodig zijn voor een effectieve, open en positieve communicatie
Heeft inzicht in communicatiemethoden die een effectief klasmanagement bevorderen
Heeft inzicht in methoden om feedback te geven, in het bijzonder in de feedbackmethode van Kunstig Competent
Kan de principes van de geweldloze/verbindende communicatie toepassen in een mondelinge en schriftelijke context
Kan een evaluatie schrijven volgens de feedbackmethode van Kunstig Competent
Kan doelgericht spreken voor publiek met aandacht voor een gestructureerde boodschap, een goede spreek- en stemtechniek en een verbindende houding
Gebruikt een heldere en correcte schriftelijke communicatie

Leerinhoud

De cursus communicatie wil de leraar in opleiding:
• Inzicht doen verwerven in de manier waarop mensen elkaar voortdurend beïnvloeden in hun communicatie. Hoe verloopt het communicatieproces? Wanneer verloopt het effectief? Wanneer niet? Wat zijn de oorzaken? Om hier inzicht in te verwerven zullen een aantal communicatietheorieën aangereikt worden. Deze theorieën vormen de theoretische basiskennis van de cursus. De theoretische inzichten worden getoetst aan de hand van praktische oefeningen en rollenspelen.
• Inzicht doen verwerven in de eigen manier van communiceren met verschillende partners (leerlingen, ouders, collega’s, leidinggevenden, ….). Wanneer communiceer ik adequaat of net niet? Hoe komt dit? Wat zijn mijn valkuilen? Concrete tools worden aangereikt om het communicatieproces vlotter, bewuster en efficiënter te laten verlopen.
• Concrete vaardigheden aanreiken op het gebied van spreek- en stemtechniek en spreken voor een groep. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep spreken.
LEERINHOUDEN met een rechtstreekse link naar de leerdoelen en de eindcompetenties:
• Analyse van de eigen communicatiestijl en verbeterpunten
• Bespreking van processen van waarnemen/oberveren, beschrijven/interpreteren, verbale/non-verbale/paraverbale taal. Theoretische kaders en case-study's.
• Analyse van het communicatieproces (theoretische kaders van o.a. Watzlawick, Schulz von Thun, Roos van Leary, en NLP). Bespreking en toepassing van de LOOPGAAS-methode, actief luisteren, geweldloze/verbindende communicatie, DESC(C)-methode, en conflicthanteringsstijlen. Theoretische kaders en case-study's.
• Analyse van verschillende methoden om feedback te geven, in het bijzonder de methode van Kunstig Competent.
• Bespreking van communicatie als middel voor een effectief klasmanagement. Theoretische kaders en case-study's.
• Analyse van een goede opbouw van een mail/brief naar ouders/collega's/directie/externe partners.
• Analyse en toepassing van eutoon spreken, met aandacht voor houding, stem, resonantie, articulatie, uitspraak AN en expressie. Tips & tricks om op een overtuigende manier voor een publiek te spreken..


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Worden door de docent digitaal ter beschikking gesteld via Digitap.
Laptop

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:

* is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
* is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid


Vaardigheidstoets (permanent en examen):

  • Mondelinge en schriftelijke reflecties, oefeningen, en bespreking van casestudy’s op basis van de leerstof van de cursus.
  • Toepassing van de leerstof van de cursus in rollenspelen, schriftelijke communicatie (e-mails en brieven schrijven), en praktische oefeningen rond ‘spreken voor publiek’.