Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek38497/3047/2324/1/49
Studiegids

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek

38497/3047/2324/1/49
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
  • Compositie binnen Muziek
  • Gitaar binnen Muziek
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Instrument (jazz) binnen Muziek
  • Klavecimbel binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
  • Orgel binnen Muziek
  • Orkestinstrument binnen Muziek
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
  • Zang binnen Muziek
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Compositie
  • Instrument/Zang
  • Instrument/Zang (jazz)
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen Muziek
  • Directie binnen Muziek
  • Instrument/Zang binnen Muziek
  • Instrument/Zang (jazz) binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhulst Sarah
Andere co-titularis(sen): Aper Katrijn, Vinken Jan-Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten - Initiatie Muziek

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten: Initiatie focust op (muziek)initiatie-onderwijs bij jonge kinderen (6- en 7-jarigen) en spoort de studenten aan om open en gedetailleerd naar prille muzikale ontwikkeling te kijken.

Het vertrekpunt van elk contactmoment is het zelf ervaren, actief beleven van de leerinhouden. Vervolgens worden de studenten uitgenodigd vanuit deze input toepassingen te creëren, ze onder elkaar uit te proberen en bij te sturen. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de background van elke individuele kunstenaar en wat die kan bijdragen in co-creatie.
Het handboek ‘4 je mee?’, de daarin beschreven basiscompetenties en de uitgewerkte thematische lessen bieden een leidraad en houvast in de overvloed aan mogelijkheden. Een introductie in de dans-, drama- en beeldinitiatie door de docenten initiatie uit die respectievelijke disciplines én multidisciplinaire co-teachingslessen dagen de studenten uit de blik op muziekinitatie te verbreden en domeinoverschrijdend aan de slag te gaan.
In de veilige haven van het conservatorium reflecteren de studenten over de manier waarop ze de inhoud van het vak initiatie zinvol en behapbaar kunnen maken voor jonge kinderen. Ze worden gestimuleerd om de concepten uit het vak ‘didactiek van het artistiek leren’ eigenzinnig in te kleuren en te vertalen naar de dynamiek van de initiatiepraktijk. Ze krijgen een kader van onderwijsmethodes en benaderingswijzen die waardevol zijn voor initiatie-onderwijs en komen in aanraking met wetenschappelijke literatuur rond muzikale beleving en ontwikkeling.
De leerroute wordt voortdurend doorkruist en gevoed door ‘de praktijk van het lesgeven’ zelf. De studenten voeren zowel observaties als oefenlessen uit en ervaren zo de, vaak onvoorspelbare, realiteit op de vloer.


Onderwijsorganisatie (tekst)OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan vanuit observatie en reflectie elementen benoemen en duiden die - rekening houdend met diverse aspecten van de beginsituatie - van invloed zijn op het didactisch handelen.
Is in staat vanuit analyse voor de leerinhoud gepaste cognitieve, motorische en/of affectieve doelstellingen te formuleren en hieraan leerinhouden te koppelen.
Kan leerinhouden naar leeractiviteiten vertalen en structureert deze in een logische en betekenisvolle opbouw.
Creƫert werkvormen rond specifieke doelstellingen voor een bepaalde doelgroep
Kan de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep bewaken.
Kan instructies geven rekening houdend met de specificiteit van de leerinhoud, de doelgroep en de context.
Maakt crossovers naar een andere kunstdiscipline (muziek, drama, dans of beeld).
Is in staat om nieuw verworven inzichten en vaardigheden toe te passen op diverse momenten van diens leerproces en het leerproces van de lerende.
Is in staat om een les of lesgeheel gestructureerd voor te bereiden en goed op te bouwen, met aandacht voor diverse klassituaties.
Gebruikt specifieke kennis binnen zowel de eigen discipline als vanuit andere disciplines in de opzet en uitwerking van de artistiek-educatieve praktijk.
Wendt de kennis van didactiek en techniek toe in creatie.
Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal.
Reflecteert op zijn eigen lespraktijk, is in staat om peerfeedback te geven binnen de leergemeenschap.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistiekeĀ passie en identiteit.

Leerinhoud

De student...

 • Beschrijft, na een observatie, de beginsituatie van een klasgroep in een verslag.
 • Formuleert zelfgekozen doelstellingen en koppelt die aan leerinhouden op de lesvoorbereiding van zijn/haar oefen/examenles initiatie.
 • Vertaalt leerinhouden naar leeractiviteiten en structureert deze in een lesverloop met logische opbouw (inleiding, opwarming, kern, slot), koppelt deze aan didactische methoden en leerstrategieën.
 • Creëert oefeningen rond bepaalde doelstellingen voor een bepaalde doelgroep (individueel) en bereidt een workshop voor (initiatie).  
 • Geeft een oefen/examenles en laat zich ondersteunen door een sidecoach (of co-teacher) om de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep te bewaken.
 • Traint zich in het geven van instructies en omschrijft de beginsituatie van verschillende doelgroepen in een observatieverslag en via microteaching (initiatie).  
 • Toont aan de hand van voorbeelden hoe domeinoverschrijdend te werken
 • Via speloefeningen, microteaching en workshops initiatie & expressie nieuwe vaardigheden en inzichten toepassen.
 • Maken van lesvoorbereidingen, geven van feedback binnen de leergemeenschap, kunnen reflecteren op de eigen voorbereidingen.
 • Via bronnenmateriaal en voorbeelden aan de hand van een specifieke case een les- of lesgeheel opbouwen.
 • Wendt de kennis van didactiek & techniek toe in de creatie van materiaal en lesverloop, aangepast aan de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de doelgroep, aangepast aan de locatie/ruimte. Observeert en houdt overzicht over de leerlingen.
 • Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal tijdens de les, microteaching en oefen/examenles (initiatie).  
 • Evalueert zijn lessen in groepsgesprekken en schrijft zelfevaluaties.
 • Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek:  
SELDERSLAGHS, B.; VAN MOORSEL, A.; CALUWAERTS, S. en WOLFAERT, I.: "4 je mee? - een leerlijn initiatie voor 6/7-jarigen met cross overs naar drama, dans, muziek en beeld",  Garant Uitgeverij, Antwerpen, 2013.

Eigen cursusmateriaal (zie ook Digitap).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:

* is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
* is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid