Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek-groepsmusiceren (jazz)38511/3047/2324/1/40
Studiegids

Specifieke vakdidactiek-groepsmusiceren (jazz)

38511/3047/2324/1/40
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) binnen Muziek
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Instrument/Zang (jazz)
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument/Zang (jazz) binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vinken Jan-Kris
Andere co-titularis(sen): Devisscher Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vakdidactiek Combo / ensemble behandelt de specifieke competenties om mensen samen te laten musiceren in de breedste zin van het woord.

Aangezien dit terrein een breed spectrum van mogelijkheden inhoudt, zijn de doelstellingen zeer divers.

Het is als docent in het huidige en toekomstige werkveld belangrijk om verschillende uitdagingen aan te kunnen gaan. Dit zowel binnen een zelfde discipline, maar ook interdisciplinair. Daarom zal er tijdens de eerste lessen in kaart worden gebracht welke kennis en vaardigheden reeds aanwezig zijn. Op basis van de verzamelde info kunnen reeds ontwikkelde competenties versterkt worden, en kan er van hieruit gewerkt worden aan de competenties en vaardigheden die nog niet (zo sterk) ontwikkeld zijn.

Verder wordt er in de lessen ook ingegaan op uiteenlopende werkvormen, didactische analyse van partituren, specifieke problemen en taken, doelgroepen, groepssamenstellingen, etc. Er wordt een (hedendaagse) repertoirelijst samengesteld en (eventueel onder begeleiding) digitaal uitgewerkt (Finale, Sibelius...).

We trachten steeds zo “hands on” mogelijk te werken. Theoretische kennis wordt op korte termijn omgezet in de praktijk in de vorm van micro-teaching, oefenlessen etc.

Uiteraard leggen we de link met stage-ervaringen: het gelijktijdig opnemen van (een deel van) je stage is dus zeker een meerwaarde. Deze manier van werken zorgt er voor dat je als student op korte termijn met succes aan de slag kan in het dagdagelijkse werkveld (stage, LIO, …). De ervaringen die hier worden opgedaan nemen we uiteraard mee in het verdere verloop van de cursus.

Kortom : op basis van theoretische input, (je eigen) ervaringen en (zelf)reflectie staan we stil bij de diverse aspecten die “samenspelen” met zich meebrengt. Op die manier trachten we een referentiekader te creëren waarop je als (toekomstig) docent kan terugvallen, zowel tijdens als na je opleiding.

Een dynamische, creatieve en artistiek gedreven input is een must!

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Analyseert de muzikale basiskennis en -vaardigheden van specifieke leerlingen en leergroepen.
Kan uit het bestaande repertoire geschikt materiaal kiezen aangepast aan de leerlingengroep en kan nieuw materiaal uitschrijven zodanig dat het repertoire up to date blijft.
Formuleert doelstellingen op basis van leerplannen van de vakken Groepsmusiceren jazz.
Heeft aandacht voor de sociale interactie binnen de klasgroep en speelt hier op in.
Kent de muzikale- en samenspelparameters voor het improviserend ensemble en kan deze hanteren in een realistische lessituatie.
Beheerst een minimum aan instrumentkennis zodat er gerichte tips kunnen gegeven worden per instrument(groep)
Creërt aangepaste improvisatie-opdrachten aangepast aan de leerlingengroep.
Maakt arrangementen van bestaand repertoire met het oog op de leerlingengroep.
Kan eigen sterktes en zwaktes benoemen en hier passend mee omgaan.
Onderzoekt de functie en relevantie van de leraar Groepsmusiceren in het onderwijs, de maatschappij en het artistieke veld.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Observatie en interpretatie van reële leeromgevingen én van gesimuleerde casussen.
 • Opzoek-opdrachten en transciptie/arrangement opdrachten
 • Analyse van de leerplannen Groepsmusiceren jazz + formulering van doelstellingen voor deze vakken op basis van de leerplannen.
 • Klasobservatie in het kader van microteachings / oefenlessen.
 • Vertaling van de verworven kennis uit de eigen artistieke samenspel-praktijk en uit de lessen vakdidactiek in concrete vakdidactische tools. Inzicht in de werking van een beginnend improviserend ensemble. Bewust zijn van de verschillende functies binnen een ensemble.
 • Theoretisch opdoen van de nodige bagage via collega-leerlingen.  Praktisch kunnen toepassen van de opgedane kennis.
 • Opzoek- en creatie-opdrachten, aangepast aan het niveau van de leerlingengroep.
 • Reduceren en/of arrangeren van partituren, aangepast aan het niveau van de leerlingengroep.
 • Na gerichte opdrachten evalueren wat goed ging, wat beter kan en hoe dit bereikt kan worden. 
 • Formulering van eigen mening als basis voor discussie.
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen syllabus, partituren, studieboeken, instrument.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:

* is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
* is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid