Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek Drama (tekst en creatie)34393/3047/2324/1/96
Studiegids

Specifieke vakdidactiek Drama (tekst en creatie)

34393/3047/2324/1/96
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dierckx Ellen
Andere co-titularis(sen): El Kaoui Rashif, Michels Carmien, Wauters Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vakdidactiek Tekst en creatie

Binnen het DKO is er recent, naast de uitvoerend kunstenaar, ook ruimte voor de creërend kunstenaar. Hier rust de klemtoon op de didactische aanpak van het maken van eigen tekstmateriaal. We onderzoeken hoe de verbeelding van de leerling kan worden vorm gegeven in tekst. Hoe stimuleer je de voortdurende beweging van ideeën van binnen naar buiten: van de eigen belevingswereld naar de realiteit rondom ons en omgekeerd? En hoe kan de docent deze, samen met de leerling, vormgeven in tekst (en zelfs muziek)?

De Specifieke Vakdidactiek Tekst en creatie wordt door verschillende docenten gegeven die elk vanuit de eigen expertise de student begeleiden. 

Er wordt gewerkt rond theaterschrijven, songswriting, spoken word...

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om zonder accent Algemeen Nederlands te spreken en kan bouwen op een uitstekende spreektechniek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Formuleert zelfgekozen doelstellingen voor de lesvoorbereiding van de examenles en voor de uitgebreide klassikale taak rond ‘formuleren lesdoelstellingen
Bepaalt werkvormen in functie van de opgelegde doelgroep van de examenles en kan de eigen keuzes mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten. Maakt een schriftelijk neerslag van de examenles en stuurt deze door naar de docent zodat deze kan gedeeld worden met de medestudenten.
Evalueert op een kritische manier zijn/haar functioneren in een evaluatie- en reflectieverslag en kan hierover een gesprek aangaan met de docent
Beschrijft de beginsituatie van een klasgroep
Kiest leerinhouden voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script in zijn lesvoorbereiding microteaching en voor de taak 'jaarplan.
Speelt in op de diversiteit van verschillende leergroepen adhv microteaching voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)
Reflecteert adhv casussen over attitude en uitnodigend klimaat
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken, mondigheid
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken, mondigheid
Zoekt naar maatschappelijke linken binnen de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en/of dramalab.
Beantwoordt vraagstellingen rond probleemsituaties mbt de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)
Bespreekt praktijkvoorbeelden
Prikkelt de medestudenten met ideeën, materiaal, invalshoeken voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Zoekt tekstfragmenten en maakt aangepaste opdrachten in functie van opgelegde doelgroepen (jongeren en volwassenen) en kan deze keuze mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten.
Bereidt een goed gestructureerde examenles voor en voert deze uit.
Geeft een les microteaching tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en/of dramalab. Bereidt deze examenles voor waarbij de leerinhouden vertaald worden naar leeractiviteiten en gestructureerd worden in een lesverloop met een logische opbouw.
Maakt een verzamelmap met opdrachten tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab

Leerinhoud

* Methodieken
* Didactische principes
* Tekstmateriaal/repertoire (lezing, analysen praktische toepassing) & verzamelmethode
* Creatieve werkvormen
* Doelgroepen & werkveld
* Sociale en/of artistieke context
* Leerplannen DKO bestuderen/vergelijken
* Lessenvoorbereidingen maken volgens de verschillende rollen van Kunstig Competent
* Lesplannen en lesvoorbereidingen maken (creërend acteur en schrijver)
* Doelstellingen formuleren
* Casussen (bestuderen+ toepassen)
* Evaluatie
* Zelfevaluatie
* Dramamethode toelichten en toepassen op een doelgroep uit het kunstonderwijs
* Examenles
* Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leerplannen DKO:
* raamleerplan woordkunst DKO – te verkrijgen via Onderwijssecretariaat Van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (info@ovsg.be of www.ovsg.be)
* Cursus van de verschillende docenten (digitaal te verkrijgen bij aanvang lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
Actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast tekstmateriaal en speloefeningen voor de betrokken doelgroep.
De student toont inzicht in tekstanalyse en creativiteit in de spel- en schrijfopdrachten en in zijn begeleiding.
De student legt linken met de andere vakken uit het kunstonderwijs (Spreken, Vertellen, Verbale Vorming...)
De student toont motivationele vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de dramatische parameters in zijn les.
De student ontwikkelt het spelmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van het spel.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, stiltegebruik enz….

Evaluatie

 
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans

Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.
Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid