Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Algemene didactiek I34862/3035/2324/1/24
Studiegids

Algemene didactiek I

34862/3035/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket reeks 1: beroepsontwikkeling
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hancké Tom
Andere co-titularis(sen): Bisschops Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,50 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De kennistoets, die georganiseerd wordt kort na de herfstvakantie, gaat door buiten de examenreeks: voor het melden van afwezigheden en het aanvragen van een inhaalexamen gelden echter ook voor dit examen de zelfde afspraken m.b.t. de te volgen procedure zoals voor de examen in de examenweken!

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalregister en linguïstische correctheid in functie van het communicatiedoel en de gesprekspartners, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Zet de correcte (vak)didactiek in voor het onderwijsvak, met oog voor de verschillende elementen van hedendaagse didactische modellen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Analyseert, bepaalt en gebruikt, de algemene en/of specifieke beginsituatie bij het lesontwerp, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door doelgericht lesstructuren en didactische principes in te zetten (zorgbrede lessen, ADD, ...), voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Hanteert didactische inzichten, onderwijskundige kaders en vakspecifieke strategieën (formuleren doelen, werkvormen, didactische principes, instructies en vragen formuleren) bij observaties van de klaspraktijk of het uitwerken van een lesvoorbereiding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

De student leert in het OLOD Algemene didactiek de basisterminologie nodig om te functioneren in het onderwijs. Hij of zij leert denken binnen het kader van het didactisch model en van daaruit ook lessen op te bouwen. De verschillende onderdelen van het didactisch model worden een voor een uit de doeken gedaan en besproken. Bij verscheidene onderdelen van het didactisch model worden oefeningen voorzien die soms klassikaal, dan wel individueel gemaakt moeten worden. Er wordt enkel kort ingegaan op het onderdeel evaluatie, omdat dit in toegepaste didactiek pas uitgebreid aan bod komt.

De studenten leren hoe de overgang van eindtermen naar leerplannen tot lesdoelen in elkaar zit, en maken kennis met de (vernieuwde) taxonomie van Bloom.

De studenten krijgen daarnaast nog kort enkele belangrijke concepten besproken : UDL, STEM, REDICODIS, enz.

Ook wordt de algemene structuur van het onderwijs in Vlaanderen kort weergegeven.

Tenslotte worden studenten voor het eerst in contact gebracht met een lesvoorbereidingsformulier en krijgen ze voor het eerst te horen hoe ze het theoretisch moeten invullen.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
www.youtube.be - kanaal Tom Hancké - Algemene didactiekVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk - gesloten vragen - duur 90' Kennistoets gaat door na de hersfstvakantie. Het examen gaat bijgevolg door buiten de examenreeks: voor het melden van afwezigheden en het aanvragen van een inhaalexamen geldt echter de zelfde procedure voor de examens in de examenweken!
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk - gesloten vragen - duur 90'

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.

De student die dit examen mist omwille van:
- medische redenen, of
- een andere overmachtssituatie, of
- een religieuze feestdag van een in België officieel erkende levensbeschouwelijke overtuiging (de anglicaanse, islamitische, israëlitische, katholieke, orthodoxe of protestants-evangelische godsdienst) die voorkomt in de lijst ‘Religieuze feestdagen’ die beschikbaar is op het intranet voor studenten via https://student.ap.be/melding-afwezigheid-omwille-van-religieuze-feestdag en die gebaseerd is op de lijst ‘Religieuze feestdagen’ van het departement Onderwijs en Vorming, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden. Daartoe worden inhaalexamens georganiseerd op een tijdstip vastgelegd door de bevoegde op departementaal niveau indien dit organisatorisch mogelijk is. Het inhaalexamen vindt in elk geval plaats voorafgaand aan de beraadslaging door de examencommissie en de dag van de bekendmaking van de definitieve examencijfers.
Voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen in de examenreeks:
a) de student heeft zijn afwezigheid op het (deel)examen voor aanvang van het (deel)examen meegedeeld aan het departementale secretariaat via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex;
In geval van een afwezigheid omwille van een religieuze feestdag die voorkomt in de lijst ‘Religieuze feestdagen’ die beschikbaar is op het intranet voor studenten via https://student.ap.be/melding-afwezigheid-omwille-van-religieuze-feestdag, geldt bijkomend dat de student ten laatste op 15 oktober (of bij inschrijving na 15 oktober ten laatste 14 kalenderdagen na deze inschrijving) aan het departementale secretariaat meldt dat indien hij een (deel)examen heeft op een welbepaalde religieuze feestdag, hij hiervoor een inhaalexamen wenst aan te vragen. Hij meldt dit via de daarvoor voorziene module op het intranet voor studenten;
b) de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een (deel)examen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen, met:
- een geldig medisch attest, zoals omschreven in art. 1.1, in geval van afwezigheid omwille van medische redenen, of
- het nodige bewijsmateriaal in geval van afwezigheid door een andere overmachtssituatie.
Wil een student een inhaalexamen aanvragen voor een examen waarop hij afwezig was omwille van een religieuze feestdag die voorkomt in de lijst ‘Religieuze feestdagen’ die beschikbaar is op het intranet voor studenten via https://student.ap.be/melding-afwezigheid-omwille-van-religieuze-feestdag, dan noteert hij in zijn aanvraag de naam van deze religieuze feestdag.
c) het aantal inhaalexamens is zowel voor de totale eerste examenperiode, als voor de tweede examenperiode telkens beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was. Inhaalexamens slaan enkel op (deel)examens georganiseerd in de xamenreeksen of in de tweede examenperiode en waarvoor een examenrooster werd opgesteld. Indien een student tijdens de eerste examenperiode ongewettigd afwezig is op een inhaalexamen, heeft hij tijdens de tweede examenperiode geen recht meer op een inhaalexamen;
d) de student dient zijn aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met de nodige attesten, zoals vermeld in punt b), in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Hij doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste examendag én uiterlijk om 12u ’s middags op de laatste werkdag voor de inhaaldag. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, kan de student niet deelnemen aan een inhaalexamen. De student bewaart het originele attest zodat dit in geval van onduidelijkheden alsnog kan worden opgevraagd;
e) de student kan geen inhaalexamen aanvragen voor een (deel)examen dat hij reeds heeft afgelegd;
f) de aanvraag voor een inhaalexamen is definitief. De student kan een aanvraag voor een inhaalexamen naderhand niet wijzigen