Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Designlab I Word leraar36529/3035/2324/1/54
Studiegids

Designlab I Word leraar

36529/3035/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Hancké Tom, Van Doren Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 72,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Indien je afwezig bent op een van de deelexamens onderneem je volgende stappen

- Je meldt elke afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) voor aanvang van het (deel)examen via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex. Evaluatieactiviteiten zijn o.a.: (deel)examens, permanente evaluaties, inleveren van een (groeps)taak, een (groeps)presentatie, een toonmoment, een studiebezoek dat onderdeel is van de evaluatie, opdrachten vaardigheidsonderwijs.

- Je wettigt je afwezigheid door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden via de module ‘Mijn afwezigheden’ binnen iBaMaFlex. Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste en de tweede graad geldt een overlijdensbericht als bewijsmateriaal. In geval van andere overmacht dien je een of meerdere bewijsstukken in met daarnaast een motivering voor die overmacht. In dat geval beslist de voorzitter van de examencommissie of de overmacht gewettigd is.
Je doet dit uiterlijk 2 kalenderdagen na de dag van de evaluatieactiviteit. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Indien je niet binnen deze termijn een geldig attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je bijgevolg een 0 voor dit (deel)examen.

- Je neemt contact op met je lector binnen de 2 dagen nadat je afwezigheid afliep om een inhaalexamen of inhaalopdracht aan te vragen. Je lector zal je informeren over de vervangopdracht. Lees hiertoe ook aandachtig je studiewijzer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in een (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: diversiteit hanteren
Zet diversiteit op een positieve en constructieve manier in in het onderwijsleerproces, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Hanteert didactische inzichten, onderwijskundige kaders en vakspecifieke strategieën (formuleren doelen, werkvormen, didactische principes, instructies en vragen formuleren) bij observaties van de klaspraktijk of het uitwerken van een lesvoorbereiding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Reflecteert kritisch en vanuit meerdere perspectieven over het eigen handelen, proces of product, individueel of in team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Brengt het eigen leerproces in kaart met het oog op bijsturing, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Formuleert persoonlijke groeipunten en vertaalt deze in een plan van aanpak als lerende, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: open houding
Stelt zich op een respectvolle en empathische manier op zonder vooringenomenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Designlab 1: In & Out

In dit designlab onderzoek je de verscheidenheid van het lerarenberoep, en van de vaardigheden die je daar voor nodig hebt. De vragen “wie ben ik, wat is/doet een leraar en hoe maak ik de match?” zijn daarbij de hamvragen.

Je start on campus met voorbereidende workshops over lichaamstaal, ontwikkelingspsychologie en observeren. Ook krijg je gastsprekers uit het werkveld die de vele facetten van het lerarenberoep toelichten. Vervolgens observeer je in het werkveld. Dit doe je in kleine groepen en onder begeleiding van een leercoach.

Tegelijkertijd ga je aan de slag met een eigen psycho-sociaal onderzoek: wat is jouw motivatie om leraar te worden, welk type leraar wil jij zijn, wat zijn je sterktes als leraar en wat zijn je uitdagingen. We leggen de basis voor jouw groeitraject als leraar in de jaren die zullen volgen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus Designlab 1 "In & Out": deel "In"Verplicht
  • Auteur: Team designlab 1
cursus Designlab 1 "In & Out": deel "Out"Verplicht
  • Auteur: Team Designlab 1

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren17,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.