Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Thematische didactiek I35753/3035/2324/1/54
Studiegids

Thematische didactiek I

35753/3035/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Duchatelet Lisa, Hancké Tom, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel thematische didactiek wordt 100 % via permanente evaluatie beoordeeld en gequoteerd. Op een totaal van 20 punten werd tussen de behandelde thema’s een verdeling opgemaakt.

De permanente evaluatie wordt verdeeld over groepstaken en één digitale kennistoets. De groepstaken worden uitgediept in de studiewijzer en hun opgave, deadline en evaluatietool staat zichtbaar op digitap.
Het takenpakket is herneembaar in een tweede examenperiode en verloopt op gelijkaardige wijze aan de eerste examenkans.
Schriftelijke taken kunnen bijgestuurd worden op basis van de aangeleverde feedback. Hiervoor maak je afspraak met de betrokken lector bij de start van de zomervakantie.
De cursusinhoud bestaat uit vier thematische en theoretische kaders welke onmiddellijk worden toegepast binnen de onderwijsvakken aan de hand van oefeningen en cases.
Deze worden verduidelijkt via de studiewijzer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Integreert en linkt relevante maatschappelijke thema's en internationale ontwikkelingen in de lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Gaat vaardig om met eindtermen, leerplannen van verschillende onderwijsverstrekkers en lesdoelen, op samenhangende wijze, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Hanteert de taxonomie van Bloom binnen de afbakening van voorkennis, het opmaken van het doelenkader, de keuze van werkvormen en leermiddelen en de evaluatie, voor dit opleidingonderdeel/de aangereikte inhoud
Formuleert en varieert gedifferentiëerde instructies volgens de zorgpiramide (pre-klassikale, verlengede en individuele instructie)/UDL om lln te betrekken in de les, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
"Observeert en evalueert breed, met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie , voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud"
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Zet geselecteerde (digitale) werkvormen en leermiddelen adequaat in, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Integreert de 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt zijn rol van leraar op in basiszorg en verhoogde zorg, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Handelt mediawijs in een steeds evoluerende digitale communicatiewereld, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Thematische didactiek I groepeert vier didactische thema’s welke meer dan relevant zijn voor alle studenten, ongeacht de lesvakken welke ze kiezen.
Deze thema’s omhelzen de onderwijshervormingen in het secundair onderwijs en de nieuwe eindtermen binnen het Bloomkader, digitalisering en computationeel denken aan de basis van een digi-toekomst, breed evalueren is evalueren om te leren en tenslotte het zorgcontinuüm als context voor de krachtige leeromgeving.

Binnen het luik onderwijshervorming SO kan jij deze hervorming kaderen binnen de Europese sleutelcompetenties en de maatschappelijke stakeholders. Jij legt de relatie vast tussen eindtermen en leerplandoelen voor je vak vast. Jij hanteert de taxonomie van Bloom voor het uitwerken van voorkennis, opmaken van doelenkader, keuze van de werkvormen en evaluatie binnen oefeningen voor je gekozen lesvak.

Binnen het luik digitale didactiek start je vanuit mediawijsheid binnen je professioneel handelen voor beide onderwijsvakken en leer je geselecteerde digitale leermiddelen en werkvormen adequaat inzetten.

In de workshop over evalueren vertellen we graag welke vormen van evalueren er zoal zijn. We gaan daarom in op enkele van de belangrijkste zaken die je nodig hebt om leerlingen te evalueren. We bekijken kort hoe je vragen stelt, de link tussen vragen en het lesdoel dat ze dienen (niveaus van de taxonomie van Bloom); we herhalen enkele vraagtechnieken en bekijken de verschillende vraagvormen die je nodig hebt om je evaluatie vorm te geven. Daarnaast gaan we in op observatie en toetsen. Verder overlopen we enkele specifiekere vormen van evalueren, waaronder de zelfevaluatie en de peerevaluatie en andere.
Het is de bedoeling dat we naast de theoretische kennis, ook enkele oefeningen maken m.b.t. evalueren.
Algemene didactiek, thematische didactiek en vakdidactiek zitten in het nieuwe curriculum in een didactische leerlijn doorheen trajectschijf 1, een alignement als het ware.

Je legt voor elk luik de link tussen het theoretisch kader en de toegepaste oefeningen voor je onderwijsvakken.

Binnen het luik onderwijshervorming SO kan jij deze hervorming kaderen binnen de Europese sleutelcompetenties en de maatschappelijke stakeholders. Jij legt de relatie vast tussen eindtermen en leerplandoelen voor je vak vast. Jij hanteert de taxonomie van Bloom voor het uitwerken van voorkennis, opmaken van doelenkader, keuze van de werkvormen en evaluatie binnen oefeningen voor je gekozen lesvak.

Binnen het luik digitale didactiek start je vanuit mediawijsheid binnen je professioneel handelen voor beide onderwijsvakken en leer je geselecteerde digitale leermiddelen en werkvormen adequaat inzetten.

Binnen het luik evaluatie neem je het evaluatieproces gericht op leren als norm en leg je theoretische basis vast rond evaluatievormen. Toepassing gebeurt in opdrachten voor je beide onderwijsvakken.

Binnen het luik zorgcontinuüm ken je de gradaties in het zorgcontinuüm en kan je vanuit aangereikte cases je rol van leraar in basiszorg en verhoogde zorg vormgeven'

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Studiewijzer Thematische didactiek IVerplicht
Handboek voor lerarenVerplicht€ 55,00
  • Auteur: Walter Geerts, René Van Kralingen
Regisseer je klas, oefeningen in klasmanagementVerplicht€ 24,50
  • Auteur: Gilberte Verbeeck, An Leroy, Elke Sruyf
Regisseer je klas, Theorie bij het oefeningenboekVerplicht€ 24,00
  • Auteur: Elke Struyf & Gilberte Verbeeck

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.