Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Thematische didactiek IV36391/3035/2324/1/18
Studiegids

Thematische didactiek IV

36391/3035/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Duchatelet Lisa, Hancké Tom, Hargreaves Stephen, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 60,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel thematische didactiek IV wordt 100 % via permanente evaluatie beoordeeld en gequoteerd.

De permanente evaluatie wordt verdeeld over groepstaken en één digitale kennistoets. De groepstaken worden uitgediept in de studiewijzer en hun opgave, deadline en evaluatietool staat zichtbaar op digitap.
Het takenpakket is herneembaar in een tweede examenperiode en verloopt op gelijkaardige wijze aan de eerste examenkans.
Schriftelijke taken kunnen bijgestuurd worden op basis van de aangeleverde feedback. Hiervoor maak je afspraak met de betrokken lector bij de start van de zomervakantie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
Stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen door middel van een efficiënte en effectieve klasorganisatie, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stelt met pedagogische fijngevoeligheid eisen aan leerlingen met betrekking tot gedrag en leerstof, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stimuleert groepsvorming, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: diversiteit hanteren
Gaat op een kritisch-constructieve manier om met zijn maatschappelijke rol als leraar, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: inspirerend coachen
Geeft, vanuit een oordeelvrije houding, op een coachende en constructieve manier feedback aan leerlingen en/of medestudenten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalregister en linguïstische correctheid in functie van het communicatiedoel en de gesprekspartners, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Hanteert feedback, feed-up en feed-forward om het leren van leerlingen te stimuleren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Ontwerpt en hanteert (digitale) valide observatie- en evaluatie-instrumenten met adequate antwoordsleutels, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Monitort vorderingen en prestaties om tot een concrete en objectieve beoordeling te komen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Integreert de 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Monitort vorderingen en prestaties om tot een concrete en objectieve beoordeling te komen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Handelt mediawijs in een steeds evoluerende digitale communicatiewereld, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toetst eigen opvattingen en referentiekaders (onderwijskundig of levensbeschouwelijk) af aan een aangereikt referentiekader en beargumenteert genuanceerd, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Speelt soepel in op uiteenlopende situaties, rekening houdend met eigen en andermans behoeften, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past cognitieve, metacognitieve,- affectieve inzichten en vaardigheden toe om zich te verdiepen in (nieuwe) leerinhouden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: open houding
Neemt een kritische houding aan tav het eigen referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Thematische didactiek IV groepeert drie didactische thema’s welke meer dan relevant zijn voor alle studenten, ongeacht de lesvakken welke ze kiezen.

Drie onderwijsthema’s zullen aansluiting krijgen op het net daarvoor afgeronde designlab IV – MuZee.

Klasmanagement, met daarbij de rol van feedback in het sturen van een sterk leerproces worden vanuit de praktijkcases opgebouwd tot sterke didactische kaders.

De noodzaak en impact van multidisciplinair samenwerken wordt omkaderd vertrekkend vanuit het thematisch clusteren in het MuZeeproject.

Tenslotte nemen we de leerlijn digitale didactiek terug op voor verdere professionalisering via keuzeworkshops.

Studiematerialen (lijst)

Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector
studiewijzer thematische didactiek IVVerplicht
Handboek voor lerarenVerplicht€ 55,00
  • Auteur: Walter Geerts, René Van Kralingen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)5,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)25,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.