Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Groeiportfolio III+IV36400/3035/2324/1/33
Studiegids

Groeiportfolio III+IV

36400/3035/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Beine Ann, Hancké Tom, Van Doren Liesbeth, Van Elsacker Annick, Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Analyseert eigen beperkende overtuigingen m.b.t. zelfgestuurd leren om ze bij te sturen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Kan waarderen wat verworven is en benoemen waar groeikansen liggen, zonder het competentie-gevoel te schaden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Destilleert belangrijke aandachtspunten uit feedback en integreert deze in het eigen handelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Formuleert leerdoelen, binnen en buiten het interessegebied, die uitdagend, haalbaar en motiverend zijn, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Hanteert een growth - mindset t.o.v. het eigen leren en het leren van anderen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gebruikt verworven kennis en vaardigheden in nieuwe situaties, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt in het kader van maatschappelijke dienstverlening taken en rollen op en zet daarbij zijn expertise en persoonlijke talenten in met goesting, betrokkenheid en engagement, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Past cognitieve, metacognitieve,- affectieve inzichten en vaardigheden toe om zich te verdiepen in (nieuwe) leerinhouden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
verlaat zijn comfortzone om hindernissen binnen keuze-en ontwikkelingsprocessen en de persoonlijke groei te overwinnen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Creëert voor zichzelf de ruimte om te experimenteren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Met gerichte opdrachten stuur je je professionele ontwikkeling mee aan. In dit opleidingsonderdeel ga je zelf actief op zoek naar je eigen leerkansen om zo je eigen kennis, vaardigheden en attitudes te verbreden/te verdiepen en ga je effectief aan de slag met je te volgen professionaliseringskansen (workshops volgen). In je portfolio reflecteer je op een kritische manier over je traject binnen dit olod en het werkplekleren en zoek je naar wegen om daaruit te leren in functie van je verdere schoolloopbaan en je toekomstig beroep van leerkracht.  We vragen dus een gezonde dosis zelfinzicht en reflectieve vaardigheden om jezelf op die manier bij te sturen. We werken daarom graag met POP en PAP.  Het is belangrijk om daarbij jouw inhoudelijke groei te beschrijven vertrekkende vanuit je persoonlijke beginsituatie naar de uiteindelijke groeipositie verkregen na ontvangen feedback gedurende het hele academiejaar.

Hiervoor houd je (1) een portfolio bij doorheen het academiejaar. Je brengt ook je leertraject in kaart na besprekingen tijdens de coachingsmomenten en werkt naast een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) telkens enkele bijpassende persoonlijke actieplannen uit die je effectief in de praktijk probeert te brengen (verzamel hier bewijzen van) om zo echt persoonlijke groei te realiseren in de loop van het academiejaar. Tenslotte zal je je engagement actief inzetten voor activiteiten in het kader van (3) maatschappelijke dienstverlening. 

Tijdens de eerste les gaan we uitgebreid in op de drie pijlers van dit olod : je portfolio, maatschappelijke dienstverlening en intervisie. Mis deze les niet! 

Studiematerialen (lijst)

digitapccursus GroeiportfolioVerplicht
Studiewijzer groeiportfolioVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren14,00 uren
  • Omschrijving: Opstartende sessie, coachingssessies semester 1, tussentijdse sessie, coachingsessies semester 2, afrondende sessie.
  • Duur: Academiejaar
Werkplekleren en/of stage10,00 uren
  • Omschrijving: Activiteiten Maatschappelijke Dienstverlening.
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.