Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Designlab III + IV Muzee36402/3035/2324/1/04
Studiegids

Designlab III + IV Muzee

36402/3035/2324/1/04
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beine Ann, Bisschops Patrick, Colman Vicky, De Witte Nele, El Meziani Mourad, Gérardy Elisabeth, Talal Nassira, Van Puymbroeck Linda, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 400,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als evaluatie voor dit opleidingsonderdeel kozen we voor een brede evaluatie waarin competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) geëvalueerd worden door enerzijds begeleidende lectoren en betrokken mentoren (uitvoerende week), anderzijds een combinatie van peer- en zelfevaluatie binnen het studententeam.

De puntenverdeling legt enerzijds de verhouding tussen product en proces vast, anderzijds de verhouding tussen de verschillende evaluatoren (lector, mentor, self en peer). De verhoudingen en evaluatiecriteria kan je uitgebreid terugvinden in de studiewijzer en wordt toegelicht op de startvergadering van het project.

Vermits het om een vorm van stage gaat is er slechts één examenkans mogelijk.

Onderwijsorganisatie (tekst)

MUZEE staat voor ‘multidisciplinair project aan zee’. Niet zomaar een titel, we vonden het belangrijk om tegelijkertijd visie, werkvorm en locatie weer te geven in dit klankwoord.
Het project gaat door op locatie aan zee, Nieuwpoort of Oost-Duinkerke en we maken gebruik van deze authentieke context om de projectinhoud vorm te geven.
Tijdens dit project zal je als vakinhoudelijk expert voor het eerst in een multidisciplinair samenwerkingsverband functioneren.
Je zal als team doelgericht leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) samenbrengen binnen een gekozen projectthema en dit project doelgericht uitvoeren met een leerlingengroep op deze locatie.

Onderwijsorganisatie:

De studiewijzer stelt dit opleidingsonderdeel meer gedetailleerd voor en biedt houvast om je grondig voor te bereiden, het gevraagde studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te bereiken.
De studiewijzer is te raadplegen op Digitap, het elektronisch leerplatform, maar zal ook als leidraad gebruikt worden tijdens de inleidende samenkomst in januari.

Het project MUZEE wordt uitgevoerd als een residentiële stage (twee weken verblijf). De kostprijs bedraagt ongeveer 400 euro maar kan variëren in functie van de groepssamenstelling. De kostprijs van de begeleidende lectoren wordt doorgerekend aan de deelnemende studenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in een (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt een constructieve rol op binnen het (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gaat gepast in dialoog met alle betrokkenen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stemt de communicatiestijl af op de context, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stemt de rol die hij in een team opneemt af op het te doorlopen proces en het verwachte product, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: diversiteit hanteren
Gaat op een kritisch-constructieve manier om met zijn maatschappelijke rol als leraar, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Speelt constructief in op de verschillen in rollen en belangen van de verschillende actoren in het onderwijsveld, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: inspirerend coachen
Voert coachingsgesprekken aan de hand van de GRROW-methodiek, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zet leerlingen aan tot creatief en probleemoplossend denken en handelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
Interculturele verschillen en verhoudingen binnen de doelgroep op verbindende wijze kunnen samenbrengen vanuit een hedendaags samenlevingsperspectief, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Communiceert adequaat, zowel mondeling als schriftelijk, afgestemd op de context, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Handelt taalsensitief in de klas en het bredere schoolgebeuren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Analyseert , bepaalt en gebruikt, de algemene en/of specifieke beginsituatie bij het lesontwerp, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Analyseert en integreert vakgebonden en transversale eindtermen tot een relevant geheel dat afgestemd is op de beginsituatie van de leerlingen en de vakdidactiek, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Zet de eigen vakexpertise in in nieuwe onderwijscontexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Controleert het bereiken van de vooropgestelde doelen van de gegeven les/activiteit met een vooraf uitgewerkt evaluatie-instrument, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert een rijke leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert in functie van de diverse noden, voor dit opleidingsonderdeel, de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Reflecteert kritisch en vanuit meerdere perspectieven over het eigen handelen, proces of product, individueel of in team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: perspectiefneming
Leeft zich in in verschillende standpunten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel worden jullie tijdens de twee weken stage - als leden van een toekomstig schoolteam - vertrouwd gemaakt met het opzoeken, ontwikkelen en organiseren van een multidisciplinair project in een voor jullie onbekende omgeving. Tijdens dit project zal je dus als vakinhoudelijk expert voor het eerst in een multidisciplinair samenwerkingsverband functioneren.

Wij verwachten van jullie dat jullie deelnemen aan alle voorbereidende sessies en aan de stageweken. Je werkt in een groep, bestaande uit studenten die dat olod van het tweede jaar secundair onderwijs, ongeacht de studierichting/afstudeeroptie, opgenomen hebben

Tijdens de eerste week zal je als multidisciplinair studententeam doelgericht leerinhouden (kennis, vaardigheden en attitudes) samenbrengen binnen een competentiegestuurd projectthema gekoppeld aan deze authentieke ruimte of context. Ook zal je de noodzakelijke transversale eindtermen een plaats binnen het project geven.

Tijdens de tweede week zal je dit project als multidisciplinair studententeam doelgericht uitvoeren met een leerlingengroep. Daarenboven zal je samen met andere teams gezamenlijke activiteiten opzetten passend binnen het opzet van de participerende school.

Voorafgaand bereid je je vakgericht voorop dit project – deze expertise-opbouw zal grotendeels gekoppeld worden aan de vakinhoudelijke cursussen maar vragen ook eigen inhoudelijke verdieping.
Daarnaast bereid je je didactische voor op basis van de werkbundel ‘multidisciplinair samenwerken’ – deze expertise-opbouw zal grotendeels als begeleid zelfstandig werk via Digitap gestuurd worden.
Tenslotte maakt de cursus EHBO deel uit van dit opleidingsonderdeel. Het bijwonen van de lessen EHBO en deelname aan het examen zijn verplicht. Enkel wie beschikt over een geldig EHBO-attest en dit kan voorleggen aan de verantwoordelijke, is vrijgesteld.

Studiematerialen (lijst)

MuZee - studiewijzerVerplicht
  • Auteur: Rita HEYRMAN
MuZee - syllabus multidisciplinair werkenVerplicht
  • Auteur: Rita HEYRMAN e.a.
Help! Eerste hulp voor iedereenVerplicht€ 26,00
  • Auteur: Rode Kruis Vlaanderen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)60,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.