Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI Werkplekleren III + IV38377/3035/2324/1/30
Studiegids

BI Werkplekleren III + IV

38377/3035/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Duchatelet Lisa, Gadeyne Judith, Laurent Marleen, Revis Nathalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Gaat gepast in dialoog met alle betrokkenen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: de klas managen
Neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de doelgroep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Creëert een veilig en gestructureerd leef- en leerklimaat, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: diversiteit hanteren
Zet diversiteit op een positieve en constructieve manier in in het onderwijsleerproces, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Communiceert adequaat, zowel mondeling als schriftelijk, afgestemd op de context, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
Creeërt kansen om (alle) leerlingen en medestudenten actief te laten deelnemen aan onderwijsactiviteiten of projectwerkingen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Analyseert , bepaalt en gebruikt, de algemene en/of specifieke beginsituatie bij het lesontwerp, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door woord en beeld te variëren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Geeft les en evalueert in functie van de vooropgestelde lesdoelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Ontwerpt effectieve lessen door leerstrategieën zoals herhaling, variatie in oefenmateriaal, afbouw in ondersteuning gericht in te zetten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Formuleert en varieert gedifferentiëerde instructies volgens de zorgpiramide (pre-klassikale, verlengede en individuele instructie)/UDL om lln te betrekken in de les, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Brengt domeinspecifieke en vakoverschrijdende inzichten, kennis, vaardigheden en attitudes concreet en helder over, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt een kritisch-constructieve houding aan bij het inzetten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de keuze van leermateriaal en handboeken, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de domeinspecifieke vakkennis, vaardigheden en attitudes toe bij het uitvoeren van de les, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Vertaalt leerinhouden op maat van alle leerlingen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Controleert het bereiken van de vooropgestelde doelen van de gegeven les/activiteit met een vooraf uitgewerkt evaluatie-instrument, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud.
Monitort vorderingen en prestaties om tot een concrete en objectieve beoordeling te komen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Integreert de uitgangspunten van handelingsgericht werken en UDL-basisprincipes in zijn lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zet geselecteerde (digitale) werkvormen en leermiddelen adequaat in, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Monitort vorderingen en prestaties om tot een concrete en objectieve beoordeling te komen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Daagt leerlingen uit om tot leren te komen door het aanreiken van een activerend en gedifferentieerd aanbod in functie van diverse leernoden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext , voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Destilleert belangrijke aandachtspunten uit feedback en integreert deze in het eigen handelen , voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interpreteert ontvangen feedback met oog op persoonlijke en professionele groei, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Raadpleegt, interpreteert en integreert een verscheidenheid aan betrouwbare bronnen of relevant wetenschappelijk onderzoek, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Voert de verwachte administratieve taken correct en stipt uit, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt een proactieve houding aan bij het vervullen van de onderwijsgerelateerde taken, op administratief, didactisch, vakinhoudelijk, deontologisch en pedagogisch vlak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: open houding
Stelt zich op een respectvolle en empathische manier op zonder vooringenomenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

De student past de aangeleerde inhoudelijke, vakdidactische en psycho-pedagogische competenties toe in een gesimuleerde of reële praktijksituatie.
- Observeren en/of participeren aan lessen
- Lessen voorbereiden en geven
- Ontvangen feedback verwerken
- Alle relevante informatie administratief correct verzamelen en ter beschikking stellen.

Concrete organisatorische informatie is te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en academiejaar.

Studiematerialen (lijst)

Stagereglement OTVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgeving cursus Werkplekleren III + IVVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage180,00 uren
  • Duur: Academiejaar
  • Opmerking: Vervoer van en naar de stageplek is zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Niet herneembaar in tweede examenperiode.Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training'.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.