Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
GE vakinhoud IV.1 Wereldgeschiedenis36714/3035/2324/1/39
Studiegids

GE vakinhoud IV.1 Wereldgeschiedenis

36714/3035/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Geschiedenis
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als GE vakinhoud IV.1 Wereldgeschiedenis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 100,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere opdrachten. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelopdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student deze deelopdracht niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelopdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Omschrijft en verklaart nieuwe inhouden inzichtelijk vanuit aangeboden bronmateriaal, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Verdiept zich zelfstandig in nieuwe leerinhouden om met passie en de nodige expertise deze leerinhouden in te zetten als leerkracht, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt een kritisch-constructieve houding aan bij het inzetten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de keuze van leermateriaal en handboeken, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
Neemt initiatief, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel krijgt de student inzicht in het waarom, wat en hoe van de hedendaagse wereldgeschiedenis. De student begrijpt dat vraagstukken binnen een mondiale context niet alleen vaak andere antwoorden krijgen, maar dat die antwoorden even vaak niet eenduidig zijn. Van de studenten wordt verwacht dat ze dit kunnen uitleggen, bewijzen en aan de hand van voorbeelden kritisch kunnen bespreken. Door analyse van bronnen en van wetenschappelijke lectuur gaat de student onderzoekend om met het verleden. De student bevraagt kritisch het verleden met het oog op de verklaring van actuele problemen en vice versa. Ze moeten zich bovendien bewust zijn van het feit dat het gehanteerde perspectief bepalend is voor de antwoorden die gegeven worden. De student moeten het perspectief van waaruit antwoorden worden geformuleerd evalueren en ter discussie stellen. 

De leerinhouden uit het olod geschiedenis vakinhoud IV Wereldgeschiedenis zijn geïntegreerd in de lessen of worden toegepast in de voor de student verplichte outdoor-activiteit(en).

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Powerpoints op digitapVerplicht
Studiewijzer vakinhoud IV.1 WereldgeschiedenisVerplicht
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,19
Wereldgeschiedenis. Een inleidingVerplicht€ 26,00
  • Auteur: Eric Vanhaute

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
  • Omschrijving: Tweedaags bezoek Utrecht
  • Opmerking: Prijs kan variëren in functie van de groepssamenstelling en keuze van de accommodatie.
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.