Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
EC vakinhoud IV.1 Logistiek en organisatie36827/3035/2324/1/01
Studiegids

EC vakinhoud IV.1 Logistiek en organisatie

36827/3035/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als EC vakinhoud IV.1 Logistiek en organisatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Van de studierichting Organisatie en logistiek wordt verwacht dat ze een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming aanbiedt die een flexibele inzet op de arbeidsmarkt mogelijk moet maken.

Administratieve medewerkers dienen taken uit te voeren met een hoge mate van nauwkeurigheid. De mate van autonomie bij het uitvoeren van de taken is relatief beperkt. Naast de noodzakelijke beroepscompetenties worden ook de attituden
en vaardigheden sterk gewaardeerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Omschrijft en verklaart nieuwe inhouden inzichtelijk vanuit aangeboden bronmateriaal, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Verdiept zich zelfstandig in nieuwe leerinhouden om met passie en de nodige expertise deze leerinhouden in te zetten als leerkracht, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt een kritisch-constructieve houding aan bij het inzetten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de keuze van leermateriaal en handboeken, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
Neemt initiatief, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Werking ondernemingen

2 Goederen- en documentenstromen

3 Communicatie en vergaderingen

4 Logistieke keten

5 Magazijnbeheer

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Organisatie en logistiekVerplicht
  • Auteur: Fran Van Oers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal Examen (toets.ap.be) (120')
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Permanente Evaluatie - mondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen (à 3/4) naar de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitaal Examen (toets.ap.be) (120')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Permanente Evaluatie - mondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen (à 3/4) naar de tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.