Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
De sociaal-agogische community37972/3108/2324/1/08
Studiegids

De sociaal-agogische community

37972/3108/2324/1/08
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adriaensens Joke, Verjans Joël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werken we aan de ontwikkeling van de sociaal-agogische community. Deze community is een platform waar professionals uit diverse disciplines, belangenverenigingen en gebruikers elkaar ontmoeten, netwerken, van gedachte wisselen en expertise delen. Bedoeling is om tot kruisbestuiving te komen met andere opleidingen zoals Bachelor Sociaal werk.

Het olod bestaat uit 4 events/lezingen die ’s avonds georganiseerd worden en openstaan voor studenten, docenten, professionals en andere stakeholders uit het sociaal-agogisch werkveld. In het eerste event staan we stil bij de actuele toestand van het sociaal-agogisch werkveld en kijken we naar welke uitdagingen op ons af komen. In de daarop volgende events of lezingen komen thema’s aan bod als: nieuwe visies of methodieken, vernieuwende organisaties, good practices,…

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in bruggen bouwen: Maatschappelijke participatie verhogen (community building) 
De student maakt een wervende en inclusieve uitnodiging voor de diverse stakeholders.
Deskundig in bruggen bouwen: Multi- en interdisciplinair werken.
De student beschrijft de positie en de potentiële meerwaarde van de eigen discipline in de sociaal-agogische community.
Deskundig in veranderingsprocessen: Maatschappelijk niveau
De student ontwerpt een event dat een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de sociaal-agogische community.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student beargumenteert aan de hand van kwalitatieve bronnen waarom het event een bijdrage levert aan de sociaal-agogische community.
De student schrijft een kritische en onderbouwde recensie van één event.
Samenwerken en communiceren
De student hanteert effectieve en efficiënte communicatiemiddelen, -vormen en -media in functie van de verschillende stakeholders van de sociaal-agogische community.

Leerinhoud

Lezingen:
- actuele toestand van het sociaal-agogisch werkveld en uitdagingen die op ons af komen.
- In de daarop volgende events of lezingen komen thema’s aan bod als: nieuwe visies of methodieken, vernieuwende organisaties, good practices,…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

2324 Studiewijzer De Sociaal-agogische community
Leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,001. Omschrijving toets: de student krijgt verschillende opdrachten en verwerkt deze in een werkstuk.
2.Toetsmethode: werkstuk
3.Bron: open boek
4.Toetsmedium: schriftelijk
5.Toetsmoment: eenmalig tijdens de lesweken
6.Beoordelaar: lector
7.Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,001. Omschrijving toets: De student krijgt verschillende opdrachten en verwerkt deze in een werkstuk.
2.Toetsmethode: werkstuk
3.Bron: open boek
4.Toetsmedium: schriftelijk
5.Toetsmoment: eenmalig tijdens de lesweken
6.Beoordelaar: lector
7.Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal