Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in mijn praktijkvak B38041/3041/2324/1/10
Studiegids

Leraar in mijn praktijkvak B

38041/3041/2324/1/10
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Leraar in mijn praktijkvak B
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Leraar in mijn praktijkvak B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): De Belder Imke, Geuvens Liesbeth, Heuvelmans Rony, Hicketick Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 225,00 uren

Korte omschrijving

Vanuit het algemeen didactisch referentiekader leren studenten stapsgewijs een les voorbereiden in hun eigen vakgebied, waarna ze deze les ook effectief zullen geven aan medestudenten op de campus.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student daagt de leerlingen binnen een gesimuleerde context uit om vaktaalwoorden te gebruiken
De student hanteert binnen een gesimuleerde context een verzorgd taalgebruik en gebruikt gepast vaktaalwoorden
De student licht binnen een gesimuleerde context spontaan vaktaalwoorden toe
I: interactie: de klas managen
De student bereidt de praktische organisatie van de les voor die de student geeft in een gesimuleerde context
De student heeft oog voor veiligheid en/of hygiëne bij het uitwerken van de les
De student is binnen een gesimuleerde context positief aanwezig in de klas
De student neemt binnen een gesimuleerde context een verzorgde houding aan
De student neemt binnen een gesimuleerde context gericht de klasruimte in
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student voert binnen een gesimuleerde context doelgericht werkvormen uit
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De student formuleert concrete vakgebonden lesdoelen
De student formuleert zijn lesdoelen op basis van de eindtermen / het leerplan en conform de aangereikte taxonomie
De student motiveert zijn keuzes voor lesdoelen en leerinhoud obv het leerplan/eindtermen
De student sluit in een gesimuleerde context met zijn lesinhoud aan bij de voorkennis en leefwereld van zijn doelgroep
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
De student gebruikt recente vakdidactische bronnen
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student legt binnen een gesimuleerde context verbinding met alle leerlingen
De student zorgt binnen een gesimuleerde context voor een veilig leerklimaat
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student past binnen een gesimuleerde context het taalgebruik aan aan de doelgroep
De student past de verschillende didactische principes toe bij het voorbereiden van zijn les
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student motiveert zijn keuzes voor de leerinhoud, didactische principes en werkvormen obv de beginsituatie
De student werkt één lesvoorbereiding voor een volledige les uit met een logische lesopbouw op en zet doelgericht werkvormen en leermiddelen (werkpostfiches, modellen, …) in

Leerinhoud

o Didactisch referentiekader
o Beginsituatie
o Leerplan
o Onderwijsdoelen
o Leerinhoud
o Werkvormen
o Didactische principes
o Didactisch materiaal

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector
Boek 'Algemene didactiek'Verplicht€ 30,00
  • Auteur: Els Tanghe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen32,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen193,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00