Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk op de stageschool 237994/3041/2324/1/61
Studiegids

Praktijk op de stageschool 2

37994/3041/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  Keuzeoptie:
  • Stage
In andere opleidingen:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Praktijk op de stageschool 2
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk op de stageschool 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Co-titularis(sen): Geuvens Liesbeth, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Korte omschrijving

Je voert didactische, pedagogische, schoolbrede en observatieopdrachten uit op de school waar je jouw stage uitvoert.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student daagt leerlingen uit om vaktaalwoorden te gebruiken
De student introduceert professioneel (vak)taalgebruik via voorbeeldgedrag
De student licht spontaan vaktaalwoorden toe
De student ontwerpt foutloos leerlingenmateriaal
De student stelt vaktaaldoelen op in functie van vaktaalonderricht
I: interactie: de klas managen
De student heeft aandacht voor veiligheid en hygiëne
De student staat zelfstandig in voor het klasmanagement en kan hierin structuur bieden, grenzen stellen en omgangsvormen bewaken
De student staat in voor de organisatie van het praktijklokaal
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student stuurt zijn handelen gericht bij obv het gedrag en het leren van de leerlingen en de ontvangen feedback
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student voert de gekozen werkvormen vaardig uit en zet leermiddelen gericht in
De student bakent duidelijke lesfasen af en zorgt voor vlotte overgangen
De student past de gekozen didactische principes vlot toe
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De student bereidt lessen of een lessenreeks voor vertrekkend van het leerplan/jaarplan/werkplan/eindtermen en houdt rekening met de specifieke noden van de doelgroep
De student bewaakt in zijn les het verband tussen de aangereikte theorie en de toepassing in de praktijk
De student bewaakt de afwisseling tussen informatie verwerven en informatie verwerken
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
De student ontwerpt de leerinhoud met oog voor de evoluties binnen zijn werkveld
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student motiveert de leerlingen om actief deel te nemen aan de les
De student onderneemt actie om verbinding te leggen met alle leerlingen
De student ondersteunt de psychologische basisbehoeften van de leerlingen
De student motiveert het doel van elke les duidelijk naar leerlingen toe
L: interactie: inspirerend coachen
De student toont in zijn handelen dat hij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie als leerkracht
De student schakelt naar een meer coachende rol bij het begeleiden van zelfstandig werk
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student beslist vanuit de beginsituatie en de lesdoelen welke didactische principes extra aandacht moeten krijgen en kiest op basis daarvan de werkvormen en (digitale) leermiddelen
De student hanteert een verzorgd taalgebruik aangepast aan de doelgroep
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student zet gepaste leermiddelen in bij vaktaalonderricht
De student kiest voor een variatie aan werkvormen en (digitale) leermiddelen
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
De student voert per lesblok/lessenreeks een evaluatiemoment uit waarbij gericht getoest wordt of de lesdoelen bereikt zijn

Leerinhoud

Je voert didactische, pedagogische, schoolbrede en observatieopdrachten uit op de school waar je jouw stage uitvoert.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
 • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage16,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen434,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00