Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werkveldlabo38207/3057/2324/1/13
Studiegids

Werkveldlabo

38207/3057/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Werkveldlabo
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Werkveldlabo behandelt actuele thema's in het maatschappelijk werkveld. De student verkent verschillende sectoren van het werkveld in detail. Door zich in te werken in een aangeboden werkveldgerlateerd thema verdiept de student diens kennis van het maatschappelijk werk.
Werkveldlabo bereidt de student voor op samenwerken, methodisch handelen en professioneel communiceren rond maatschappelijke thema's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je past deontologische aandachtspunten toe bij het werken met een maatschappelijk thema.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je zoekt verschillende deelsectoren van het maatschappelijk werk uit.
Je ontleedt de eigenheid van een bepaalde sector.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je concretiseert een bepaalde methode aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Je beschrijft hoe een methode wordt toegepast in het maatschappelijk werkveld.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je gebruikt werkvormen om ervaringen rond een maatschappelijk thema over te brengen.
Je communiceert gestructureerd en helder tijdens de uitvoering van een werkvorm.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je gaat constructief om met groepsdynamische processen in de samenwerking van een groepsopdracht.
Je geeft constructieve feedback aan medestudenten over hun inbreng in het groepsproces.
Je legt linken tussen het maatschappelijk werk en een ander beroep vanuit een maatschappelijk thema.
Je reflecteert over het groepsproces.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je legt uit hoe een methode in de hulpverlening binnen een maatschappelijk thema concreet wordt uitgevoerd.
Je vergelijkt enkele voorzieningen in de hulpverlening binnen een maatschappelijk thema.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je verwerkt relevante informatie over een maatschappelijk thema.
Je reflecteert over een maatschappelijk thema.

Leerinhoud

In Werkveldlabo organiseren enkele studenten in een groepje zelf een workshop. De studenten krijgen hiertoe de nodige instructies en begeleiding. Ze verdiepen zich in een werkveldgerelateerd thema aan de hand van input vanuit het werkveld. Op basis daarvan werken de studenten een workshop uit die ze kunnen geven aan medestudenten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Cursusmateriaal zal digitaal via Digitap ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)140,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00