Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
API ontwikkeling38231/3062/2324/1/18
Studiegids

API ontwikkeling

38231/3062/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Sturm Dimitri, Van den Poel Jan, Van Loon Glenn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor OO programmeren OF simultaan te volgen met OO programmeren) OF (geslaagd of getolereerd voor Programmeren_A EN (geslaagd of getolereerd voor Software Security OF simultaan te volgen met Software Security)).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod API ontwikkeling behandelt services gebaseerd op de open standaard, XML, JSON, HTTP(s) etc. die communiceren met andere webtoepassingen voor het uitwisselen van gegevens.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
De student geeft blijk van inzicht in de architectuur van Web Services.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
De student maakt Web-Servicecomponenten.
De student maakt beveiligde Web Services.
De student ontwikkelt een Web Services app.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student ontwerpt een Web Services app op basis van een functionele analyse.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
De student test de functionaliteit van API's met tools zoals Postman, Swagger…
11: De gegradueerde verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek en gebruikmakend van het Engels vakjargon.
De student licht toe wat Web Services zijn en in welke context ze gebruikt worden.

Leerinhoud

Uitbreiden en verdiepen van OO concepten en patronen m.b.v. ASP.NET Core:

 • Interfaces, Inversion of control, Dependency injection
 • ASP.NET Core MVC framework

Basiskennis over het zelf schrijven van een webservice:

 • CRUD-implementatie
 • Automapper
 • Swagger
 • Data Access Layer (.NET Entity Framework)
 • .NET minimal API
 • verschil tussen API-ontwikkeling in C# vs Node.js

Uitgebreide kennis over het consumeren en beveiligen van een webservice:

 • JSON/SOAP/REST
 • Logging m.b.v. Serilog
 • Beveiliging

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.