Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenkunst 338353/3027/2324/1/46
Studiegids

Tekenkunst 3

38353/3027/2324/1/46
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 3
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Titularis: Gils Lou
Andere co-titularis(sen): Van Dijck Hannelore
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Verdiepen en verbinden

Met de verworven inzichten uit Ba2 ontwikkelen de studenten in het derde bachelorjaar een persoonlijke artistieke praktijk. Via experiment en oefening verscherpen ze hun technische expertise en verdiepen ze hun grafisch inzicht. Er wordt van de studenten een steeds grotere zelfstandigheid verwacht in de ateliers.

De studenten ontplooien een eigen grafisch universum en leren zich uitdrukken in een eigen grafische beeldtaal. Ze nemen een onderzoekende houding aan en verkennen steeds de diverse mogelijkheden van techniek, materiaal, vorm en inhoud. Ze leren intuïtie en verbeelding te toetsen aan een inhoudelijke reflectie en kunnen bewuste keuzes maken.

In semester 2 van Ba3, maken de studenten een kunsteditie. De studenten worden begeleid in het selecteren, verbinden en presenteren van hun beelden. Hoe werken je beelden op elkaar in? Hoe wil je je beelden tonen? Waarom en wanneer kies je voor een bepaalde presentatie? De studenten hebben aandacht voor context en concept.

- Het ontwikkelen van een eigen artistiek werkproces
- Het ontplooien van een eigen beeldend universum
- Het selecteren en samenbrengen van beelden
- Onderzoek naar geschikte presentatie methodes

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
Je ontwikkelt een zelfstandig artistieke praktijk.
Je verkent je positionering binnen het brede kunstenveld.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
Je exploreert materiaal, technieken en presentatievormen
Je exploreert materiaal, technieken en presentatiemethodes
Je hebt inzicht in de verbanden tussen eigen (teken)werk en gekozen tentoonstellingsvormen
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
Je stelt je kritisch en beschouwend op
Je formuleert een vraagstelling.
Je reflecteert over artistiek werk en je deelt hierbij je mening.
Je stelt je onderzoekend op en je vergelijkt via experiment verschillende mogelijkheden en uitwerkingen met elkaar.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
Je presenteert en duidt het resultaat van je werkproces
Je verwerft inzicht in de dialoog, dynamiek en de relatie tussen verschillende beelden. Je hebt oog voor de context waarin je je (teken)werk toont en kan deze in je opstelling betrekken.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
Je initieert het gesprek met (gast)docenten, medestudenten,...
Je bent zelfredzaam en maakt afspraken met je docenten.

Leerinhoud

In Tekenkunst 3 ligt de focus op het ontwikkelen van een artistieke praktijk. Vanuit intuïtie en via verbeelding start de student een persoonlijk beeldonderzoek. Via experiment en oefening verscherpen ze hun technische expertise en verdiepen ze hun grafisch inzicht. Er wordt van de studenten een steeds grotere zelfstandigheid verwacht in de ateliers. Via individuele besprekingen wordt een persoonlijk parcours ontwikkelt. Technische ondersteuning vindt plaats op maat van de student.

- De student wordt begeleid om gevoelsmatige werkprocessen en materiaalexperiment te toetsen aan inhoudelijke reflectie. De student heeft inzicht in de mogelijkheden van de eigen beelden en kan via materiaalonderzoek en experiment ideeën laten rijpen. Al tekenend ontplooit de student een beeldend universum waarin de ene tekening de aanzet geeft de volgende te maken.

- De student wordt begeleid om vanuit tekenonderzoek, beelden te selecteren en verbanden te leggen. De student heeft inzicht in wat de gekozen vorm, materiaal en techniek uitdragen en kan deze bewust als beeldtaal inzetten.

- De student wordt uitgedaagd om na te denken over verschillende presentatie methodes en maakt kennis met verschillende tentoonstellingen vormen. De student ontwikkelt inzicht in de relatie tussen de eigen beelden en een (gegeven) context. De student leert ook hierin bewuste keuzes te maken.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.