Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Kies je designlab V + VI38483/3035/2324/1/45
Studiegids

Kies je designlab V + VI

38483/3035/2324/1/45
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Adam Natacha, Bisschops Patrick, Caelen Deeviet, Decru Bart, De Witte Nele, El Meziani Mourad, Gadeyne Judith, Hancké Tom, Hargreaves Stephen, Meskens Ad, Rymen Tine, Saey Mark, Smout Stef, Sychold Nina, Taets An, Van Doren Liesbeth, Van Elsacker Annick, Vermeiren Kristel, Weemaes Stephan, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar) of 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Gaat gepast in dialoog met alle betrokkenen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Rapporteert helder en nauwkeurig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Handelt mediawijs in een steeds evoluerende digitale communicatiewereld, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Refereert volgens de APA-normen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
handelt vanuit een onderzoekende houding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Formuleert een gefundeerd antwoord op de onderzoeksvraag, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
formuleert en onderbouwt op een heldere manier een onderzoeksvraag, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Raadpleegt, interpreteert en integreert een verscheidenheid aan betrouwbare bronnen of relevant wetenschappelijk onderzoek, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Toetst eigen opvattingen en referentiekaders (onderwijskundig of levensbeschouwelijk) af aan een aangereikt referentiekader en beargumenteert genuanceerd, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Selecteert en analyseert verslagen en/of andere (bronnen)materialen correct en nauwgezet, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Selecteert, ontwikkelt en zet een onderzoeksmethode (kwalitatief/kwantitatief/mixed) adequaat in om zelfstandig data te verzamelen in functie van het beantwoorden van de onderzoeksvraag, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Werkt een onderzoeksplan uit, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gebruikt verworven kennis en vaardigheden in nieuwe situaties, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Probeert nieuwe dingen uit met een kritische blik, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In het designlab V + VI kies je design / bachelorproef worden op een geïntegreerde manier alle sleutelcompetenties afgetoetst.

- De leerlijn zet in op de 21st century skills , vaardigheden noodzakelijk om op een performante manier tot kennis, vaardigheden en attitudes te komen.
- Het afstudeerproject omvat 3 elementen:

EEN GESCHREVEN NEERSLAG / VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSCYCLUS (SCRIPTIE),
DE UITVOERENDE FASE (IMPLEMENTEREN IN DE PRAKTIJK)
HET TOONMOMENT OF PRESENTATIESESSIES OP DE ONDERWIJSMARKT.

- PRAKTIJKGERICHT: het designlab zet in op het verbeteren van de beroepspraktijk. De student gaat op zoek naar praktische hiaten in het werkveld (input via stages of onderzoeksvoorstellen van partnerinstellingen) en probeert deze bij te sturen.
- PROBLEEMGESTUURD: het praktijkonderzoek is ambitieus en probleemgestuurd vanuit en met het werkveld. Het beoogt een samenwerking met een onderwijsverstrekker.
- DESIGNCYCLUS: studenten doorlopen integraal de designcyclus bij het uitvoeren van het eigen opgezet praktijkonderzoek (empathize - define - ideate - prototype - test). 
- WETENSCHAPPELIJKE REFLECTIE: studenten reflecteren over het onderzoeksopzet in functie van de te beantwoorden onderzoeksvraag met in het achterhoofd het optimaal laten verlopen van het eerder gedefinieerd praktijkonderzoek.
- ONDERZOEKENDE PROFESSIONALS: het opgeleverde product (lessenreeks, methode, tool, …., ) wordt uitgetest tijdens de (eind)stage,...
- DYNAMISCH PRESENTEREN: het designlab wordt gepresenteerd op de onderwijsmarkt aan het einde van de opleiding (juni). Een breed publiek wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan de sessies: stakeholders, directies van scholen, mede-studenten, lectoren, ouders, leerkrachten,…; studenten krijgen de mogelijkheid om hun beste beentje voor te zetten: show time!

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00