Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren V + VI, voor de twee onderwijsvakken38516/3035/2324/1/03
Studiegids

Werkplekleren V + VI, voor de twee onderwijsvakken

38516/3035/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Christiaens Maja, Laurent Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor AA Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie OF geslaagd voor BE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor EC Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor BI Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF geslaagd voor EN Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF geslaagd voor FR Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor GE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor GEZ Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF geslaagd voor IG Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor LO Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor MU Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor MO Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor NCZ Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor NE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor PAV Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor PKV muziek Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor TE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor WI Werkplekleren III + IV)) EN ((geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor AA Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie OF geslaagd voor BE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor EC Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor BI Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF geslaagd voor BR Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF geslaagd voor EN Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF geslaagd voor FR Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor GE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor GEZ Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF geslaagd voor IG Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor LO Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor MU Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor MO Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor NCZ Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor NE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor PAV Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor PKV muziek Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor TE Werkplekleren III + IV) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor WI Werkplekleren III + IV)).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Communiceert vanuit een verbindende houding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt een constructieve rol op binnen het (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in een (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: de klas managen
Stelt met pedagogische fijngevoeligheid eisen aan leerlingen met betrekking tot gedrag en leerstof, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: diversiteit hanteren
Legt op een verbindende manier contact met alle betrokkenen bij het schoolgebeuren (ouders, collega's, externen), voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: inspirerend coachen
Motiveert leerlingen vanuit een expressieve houding en inspirerende coaching, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Voert coachingsgesprekken aan de hand van de GRROW-methodiek, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Geeft, vanuit een oordeelvrije houding, op een coachende en constructieve manier feedback aan leerlingen en/of medestudenten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Communiceert transparant, respectvol en zonder vooringenomenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stimuleert de talige ontwikkeling van leerlingen met gerichte vragen en impulsen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Bevordert kwaliteitsvolle interacties met en tussen leerlingen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door doelgericht lesstructuren in te zetten (zorgbrede lessen, ADD, ...), voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Creëert doelgerichte (les)momenten vanuit de ervaring van leerlingen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Brengt domeinspecifieke en vakoverschrijdende inzichten, kennis, vaardigheden en attitudes concreet en helder over, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Duidt de relatie met andere onderwijsvakken, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Hanteert feedback, feed-up en feed-forward om het leren van leerlingen te stimuleren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
"Observeert en evalueert breed, met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie , voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud"
Ontwerpt en hanteert (digitale) valide observatie- en evaluatie-instrumenten met adequate antwoordsleutels, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Integreert de 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Differentieert de aanpak naar remediëring, leefwereld, interesseveld, verdieping en verbreding en kan deze uitlichten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext
Kiest rijke en gevarieerde (digitale) leermaterialen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Neemt actief deel aan het ontwerpen, uitwerken en plannen van vernieuwende ideeën binnen een (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Speelt soepel in op uiteenlopende situaties, rekening houdend met eigen en andermans behoeften, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Inspireert leerlingen vanuit de passie en toewijding voor het vak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: perspectiefneming
Leeft zich in in verschillende standpunten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: verbeeldingskracht
Denkt ‘out of the box’ en zet dit om in mogelijkheden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: authenticiteit
Maakt innerlijke belevingen op een gepaste manier duidelijk (rekening houdend met de kwetsbaarheid van anderen en met de eigen behoeften) , voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In werkplekleren staat leren op de werkvloer (m.a.w. in een krachtige leeromgeving) centraal. De student neemt in grote mate zelf het leerproces in handen, uiteraard met gepaste ondersteuning vanuit de werkplek en de opleiding.
Door middel van team- en co-teaching krijgt de student sneller en gerichter bepaalde zaken van het lesgeven onder de knie en geraakt vertrouwd met de werking achter de schermen van een school.
Het werkplekleren wordt voorzien binnen bepaalde periodes, waarbij we uitgaan van een minimumregel en geen vaste weekplanning. daardoor heeft de student ook de mogelijkheid om meer leerkansen op te nemen dan voorzien.

- Een periode van 2 weken in semester 5, waarin de student de werkplek leert kennen en onderzoekt wat de student voor deze werkplek kan betekenen. Tijdens deze periode draait de student vooral mee met het team onder de vorm van co-teaching en/of of team-teaching, en dit voor beide afstudeeropties. Op het einde van deze twee weken zal een positiebepaling de volgende periode verder vorm geven door een traject op maat van de student op te stellen met lesopdrachten en welgekozen activiteiten te kiezen die voldoende leerkansen bieden aan de betreffende student.

- Een periode van 12 weken in semester 6, waarin de student voltijds meedraait als volwaardig teamlid op de school. Naast het geven van lessen voor beide afstudeeropties, neemt de student deel aan alle taken en activiteiten die op een school plaatsvinden en deel uitmaken van het takenpakket van een schoolteam.


Studiematerialen (lijst)

Stagereglement OTVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage630,00 uren
  • Duur: Academiejaar
  • Opmerking: Vervoer van en naar de stageplek is zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Niet herneembaar in tweede examenperiode.
Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training'.