Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Learn@work 132252/3064/2324/1/30
Studiegids

Learn@work 1

32252/3064/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Deken Dany, Vermonden David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Learn@work 1 maken de studenten kennis met het werkveld waarin ze later terecht komen. Door binnen een brede waaier activiteiten in contact te komen met verschillende aspecten van het werkveld krijgen de studenten de mogelijkheid om te ontdekken waar hun interesses liggen, een professioneel netwerk uit te bouwen en een professionele mindset te adopteren.

Het olod Learn@Work 1 bereidt voor op Learn@Work 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student observeert een datacenter en beschrijft de werking ervan.
De student observeert tijdens een plaatsbezoek de best practice van gestructureerd bekabelen en beschrijft deze.
De student maakt kennis met professionele tools en hardware en geeft toelichting in eigen woorden.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student observeert de werking van een service desk op een werkplek.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student bespreekt de manieren van IT automatisatie in een professionele context.
De student lijst virtualisatie- en containerisatietechnieken in een professionele context op en toont inzicht in de voordelen van deze technieken.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student volgt sollicitatietraining en stelt een cv op.
De student verzamelt informatie over de IT werking bij meerdere professionele organisaties en rapporteert aan medestudenten.
De student stelt zichzelf voor aan meerdere werkveldpartners op een event en rapporteert hierover.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student handelt deontologisch en professioneel bij het documenteren en reflecteren in het portfolio.
De student volgt social media training om op een deontologisch en professionele wijze van publieke mediakanalen gebruik te maken.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student reflecteert over de eigen interesses en de eigen ontwikkelingsnoden.
De student zoekt zelfstandig voorbeelden van IT automatisatie en beschrijft deze.
De student voert jobmarkt research uit.
De student reflecteert over de eigen observaties in het werkveld en die van de medestudenten.
De student verklaart nieuw verworven vakterminologie, Nederlands zowel als Engels, en stelt daarvan een woordenlijst op met verklaring in eigen bewoording.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student past feedbacktechnieken toe.
De student past correcte gesprekstechnieken toe.

Leerinhoud

Verschillende aspecten van het werkveld ontdekken:
Observaties
Rondleidingen
Gastlezingen
Presentaties
Evenementen
Bedrijfsopleidingen / webinars
Cv- en sollicitatietraining
Social media training
Reflectievaardigheden
Feedback vaardigheden
Rapportering
Informatieverwerking
Zelfstandig opzoekwerk
Gesprekstechnieken
Jobmarkt research

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)28,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)98,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)42,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Permanent uitgestelde beoordeling.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.