Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Enterprise networking35095/3064/2324/1/80
Studiegids

Enterprise networking

35095/3064/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Willemen Vaya
Andere co-titularis(sen): Rosseau Marc, Vermonden David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Enterprise Networking behandelt de architectuur, de componenten en de configuratie van routers en switchen in grote en meer complexe netwerken. De studenten leren routers en switchen configureren en troubleshooten voor geavanceerde functionaliteiten in zowel IPv4 als IPv6 netwerken.
Het olod Enterprise Networking bereidt voor op SNB werkplekleren

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student definieert autonome systemen.
De student past de principes van correct switching design toe door te werken met aparte access, distribution en core layers.
De student configureert QoS.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student configureert OSPF routering.
De student configureert WAN verbindingen.
De student test de routerings-setup.
De student troubleshoot de routerings-setup.
De student configureert BGP routering.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student optimaliseert het proces van router configuratie door gebruik te maken van template config files.
De student gebruikt port mirroring.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student configureert link aggregatie.
De student implementeert redundantie in de switching en routing infrastructuur, met toepassing van maatregelen tegen broadcast storms.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student configureert VPN verbindingen.
De student koppelt een LAN volgens de geldende security best-practices aan internet.
De student implementeert L2 security maatregelen
De student configureert IGMP en MLD snooping
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student gebruikt Engelstalige tutorials om routers en switchen te configureren.
De student rapporteert over de uitgewerkte casus.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student identificeert eigen kennis- en/of vaardigheidswerkpunten.
De student neemt zelfstandig stappen om bij zichzelf vastgestelde werkpunten te remediëren.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De studenten stellen als team progress reports op en presenteren deze.
De student geeft feedback aan medestudenten over de gepresenteerde realisaties.

Leerinhoud

• LAN redundantie / First Hop redundancy Protocol (HSRP)
• Link aggregatie
• Spanning Tree Protocol
• Etherchannel
• OSPF configuratie
• BGP configuratie
• VPN verbindingen
• WAN verbindingen
• L2 security maatregelen
• QoS
• IGMP en MLD snooping
• Port mirroring
• Soft skills / projectmatige skills

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van de opdracht die op voorhand werd verkregen. Dit eindproduct wordt digitaal ingediend tegen de afgesproken deadline.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Samenwerkingsproces van de projectopdracht.

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

  • Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.