Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Learn@work 232260/3064/2324/1/11
Studiegids

Learn@work 2

32260/3064/2324/1/11
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meersman Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 38 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer OF geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer) EN (geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching OF geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching) EN (geslaagd of getolereerd voor Datacom & Netwerken OF geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer Intro).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Learn@work 2 gaan studenten individueel of in kleine groepen aan de slag op de werkplek. Binnen een afgebakende periode draaien studenten gedurende 5 dagen mee en komen in contact met verschillende taken van een systeem- en netwerkbeheerder.

Het olod Learn@Work 2 bereidt voor op het olod SNB werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student past de bedrijfseigen procedures correct toe.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student observeert en participeert waar mogelijk bij configureren, testen of troubleshooten.
De student observeert en participeert waar mogelijk bij gebruikersondersteunende taken.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student suggereert verbeterpunten met betrekking tot de geobserveerde of uitgevoerde procedures en taken.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de gemaakte observaties of de uitgevoerde taken volgens afgesproken criteria.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student handelt deontologisch bij aanwezigheid op de werkplek en het rapporteren in het portfolio.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student gaat constructief om met feedback.
De student stuurt zichzelf bij op basis van zelfreflectie.
De student reflecteert over het eigen handelen en dat van medestudenten.
De student toont initiatief bij het bereiken van de leerdoelen.
De student zoekt zelfstandig informatie op rond niet-gekende tools/technieken/services die op de werkplek gebruikt worden en documenteert dit.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student stelt proactief vragen.
De student stelt zich constructief op op de werkplek.

Leerinhoud

• Werkzaamheden van verschillende profielen observeren
• Afgebakende taken volgens de procedures en werkwijzen van de werkplek uitvoeren
• Tijdens intervisiemomenten reflecteren over eigen interesse, groeiproces, de werkplek, de eigen werkpunten, ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)6,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)32,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio40,0025% dossier + 15% presentatie. Om te slagen voor dit olod moet voor dit evaluatie-onderdeel minimum een score van 50% behaald worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,0025% dossier + 15% presentatie. Om te slagen voor dit olod moet voor dit evaluatie-onderdeel minimum een score van 50% behaald worden.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context60,00Om te slagen voor dit olod moet voor dit evaluatie-onderdeel minimum een score van 50% behaald worden.

Toetsing (tekst)

Algemeen

• Zowel voor het eerste semester als het tweede semester geldt er een aanvraagprocedure met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op Digitap. Wanneer de student de deadlines heeft overschreden, kan het werkplekleren-team beslissen het werkplekleren te weigeren en uit te stellen naar een volgend semester.

• Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst, risicoanalyse én werkpostfiche kan het werkplekleren niet aanvangen.

• Als een student een deelcijfer behaalt dat minder is dan de helft en dus niet slaagt voor het onderdeel ‘Praktijkbeoordeling in professionele context’ enerzijds of voor het onderdeel ‘Portfolio’ anderzijds, dan wordt hiervoor een code ‘F’ van ‘Fail’ toegekend aan het volledige opleidingsonderdeel. Hierdoor slaagt de student niet voor dit opleidingsonderdeel. Dit omdat binnen het onderdeel ‘Praktijkbeoordeling in professionele context’ de opgedane vaardigheden binnen de opleiding en tijdens het werkplekleren beoordeeld worden en omdat binnen het onderdeel ‘Portfolio’ beoordeeld wordt of de student in staat is om met de nodige softskills deze vaardigheden in verschillende contexten toe te passen en aan verschillende doelgroepen over te brengen.


Praktijkbeoordeling in een professionele context

• Tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten wordt er permanent geëvalueerd.

• Aanwezigheid tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten is dan ook verplicht. Telewerk is niet toegelaten binnen Learn@Work2.

• Bij afwezigheid tijdens het werkplekleren of een intervisiemoment brengt de student zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van de afwezigheid de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) op de hoogte via de contactgegevens die zijn opgenomen in de overeenkomst werkplekleren.

• Daarnaast moet de afwezigheid ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.

• De student met gewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid, indien organisatorisch mogelijk, in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP) inhalen.

• De student met ongewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid niet inhalen.

• De student met gewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment neemt binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste intervisiemoment via mail contact op met de betrokken lector om concrete afspraken te maken.

• De student met ongewettigde afwezigheid voor het intervisiemoment kan dit intervisiemoment niet inhalen.

• De student presteert 5 gewerkte dagen (of equivalent aantal werkplekuren) volgens het regime van het bedrijf. Wanneer een student onvoldoende dagen presteert omwille van ongewettigde afwezigheid, zal dit leiden tot een 0-score op het onderdeel ‘praktijkbeoordeling in een professionele context’.

• Het cijfer van de ‘Praktijkbeoordeling in een professionele context’ wordt tijdens de eindverdediging vastgelegd met een jury van vakexperten. Zonder deelname aan de eindverdediging kan de student niet slagen voor dit examenonderdeel.


Portfolio

• Laattijdig indienen van een portfolio-opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht tenzij de student omwille van medische redenen of overmacht later mag indienen dan de opgegeven deadline.

• Daarnaast moet de aanvraag voor een nieuwe deadline ook steeds binnen de 2 kalenderdagen met een medisch attest of bewijs van overmacht gewettigd worden via iBaMaFlex. Je dient het origineel geldig (medisch) attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd. Attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht.