Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
SNB project38550/3064/2324/1/83
Studiegids

SNB project

38550/3064/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Willemen Vaya
Andere co-titularis(sen): Rosseau Marc, Vermonden David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching EN geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Korte omschrijving

Het olod SNB project behandelt cloud oplossingen, software defined networking, business continuïty technieken en geavanceerde applicatie diensten.

In het olod SNB project moeten de nieuw aangeleerde vaardigheden gecombineerd worden met eerder verworven competenties om een casus uit te werken in team. De focus ligt op zowel de technische realisaties als op de projectmatige aanpak.

Het olod SNB project bereidt voor op SNB Werkplekleren

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student verantwoordt genomen beslissingen binnen de projectcasus aan de hand van het CAMPUS framework. 
De student beschrijft de verschillende cloud service modellen (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) en cloud implementatie modellen (private, community, public cloud, hybrid cloud). 
De student gebruikt docker containers. 
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student installeert en beheert een bare metal hypervisor. 
De student bouwt in team een netwerkinfrastructuur op volgens vooropgestelde functionele en technische noden. 
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student test en beheert de VPS.
De student installeert en configureert zelfstandig endpoints conform vooropgestelde vereisten. 
De student installeert en configureert een VPS conform gekregen specificaties.  
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student installeert en configureert zelfstandig twee netwerkbesturingssystemen (Linux en Windows) conform vooropgestelde vereisten. 
De student onderhoudt in team reeds geïnstalleerde besturingssystemen en reeds geïmplementeerde netwerkdiensten.
De student installeert en configureert in team conform vooropgestelde vereisten de nodige netwerkdiensten (DNS, firewall, proxy, webservices, mail, remote access, storage). 
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student communiceert in heldere taal over mogelijkheden en beperkingen van de geïmplementeerde oplossing.
De student analyseert probleemmeldingen en vraagt extra informatie indien nodig.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student automatiseert het nemen van backups. 
De student automatiseert terugkerende configuratiehandelingen met behulp van scripts. 
De student beheert docker containers met behulp van een orchestration tool. 
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student test en troubleshoot alle gemaakte implementaties binnen de projectcasus.
De student herkent verbeterpunten en stelt alternatieve oplossingen voor.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student implementeert een back-upstrategie conform opgelegde vereisten.
De student stelt in teamverband een DRP op voor zowel het fysieke als het logische netwerk.
De student implementeert en onderhoudt in team een high availability oplossing.
De student implementeert in team een load balancing oplossing. 
De student past de principes van scalability toe. 
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student beveiligt een netwerk en zijn onderdelen op fysiek en logisch niveau tegen aanvallen. 
De student past zelfstandig en proactief de best practices van systeem- en netwerkbeveiliging toe. 
De student identificeert beveiligingsrisico’s binnen een project en stelt oplossingen voor. 
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student geeft in team vooruitgangsrapportering aan de begeleidende verantwoordelijke van het project.
De student documenteert in team de logische en de fysieke opbouw van het project. 
De student documenteert in team de configuratie van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices aanwezig in het project. 
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student levert een actieve en evenredige bijdrage aan het teamwork.
De student participeert aan overlegmomenten en voert correct en tijdig afgesproken actiepunten uit.
De student reflecteert over het eigen handelen en stuurt bij waar nodig.
De student geeft constructief feedback op het handelen van de teamgenoten.
De student handelt in het project correct, betrouwbaar en consistent.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student houdt een persoonlijk groeiportfolio bij waarin beschreven wordt welke persoonlijke ontwikkelingsnoden er tijdens het project werden geïdentificeerd. 
De student houdt een persoonlijk groeiportfolio bij waarin beschreven wordt welke technologie en/of nieuwe  IT-evoluties er zelfstandig onderzocht werden. 

Leerinhoud

• Cloud modellen
• Cloud providers
• Cloud Adoption Framework
• Containerization
• Load balancing
• High availability
• Automatisatie
• Orchestratie
• deployment / update
• E-mail
• Proxy
• Webserver
• Security
• remote management
• Storage
• Backup en recovery
• Business Continuity Planning / Disaster Recovery Planning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)192,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)192,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht10,00De student voert een peer-assessment uit op de overige teamleden en wordt hierop beoordeeld.
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00De student werkt in team mee een casus uit en documenteert de technische realisaties in een dossier. Het behaalde cijfer van de individuele student is afhankelijk van de participatiegraad aan enerzijds het realiseren van de projectopdracht en anderzijds van het mee onderhouden van het documentatiedossier.
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00De student geeft in team een presentatie waarin de technische realisaties van de casus gedemonstreerd en toegelicht worden. De student beantwoordt individueel vragen van de projectmentor
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00De student houdt een individueel groeiportfolio bij en het projectteam presenteert regelmatig een gezamelijk status rapport aan de projectmentor

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

  • Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.