Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Besturingssystemen38506/3064/2324/1/42
Studiegids

Besturingssystemen

38506/3064/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat Internet of Things als Besturingssystemen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Livens Wim
Andere co-titularis(sen): Peetermans Wouter
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

In het olod besturingssystemen wordt de werking van computersystemen aangeleerd. De student past alle leerinhouden toe in een Linux omgeving. 

Het olod besturingssystemen bereidt voor op alle olods uit de leerlijn systeembeheer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student doet omzettingen tussen decimaal, binair en hexadecimaal stelsel.
De student begrijpt hoe data wordt opgeslagen in een IT systeem.
De student kent de relevante grootheden en eenheden binnen een IT context.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student configureert een host om op het netwerk te functioneren.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student installeert en verwijdert software.
De student zet een virtuele machine op.
De student maakt correct gebruik van bestandssystemen.
De student beheert bestanden en mappen lokaal en remote.
De student beheert partities op opslagmedia.
De student beheert een systeem remote.
De student beheert hardware binnen een besturingssysteem.
De student installeert een besturingssysteem.
De student werkt met gecomprimeerde bestanden.
De student werkt met processen en threads.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student begrijpt hoe een computersysteem tijd bijhoudt en stelt dit correct in.
De student beheert gebruikers, groepen en bestandsrechten binnen een besturingssysteem.
De student maakt gebruik van de shell.
De student troubleshoot problemen binnen het besturingssysteem.
De student schetst de opbouw en de werking van bestandssystemen.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student beveiligt een besturingssysteem.
De student maakt back-ups.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert fouten aan de hand van screenshots.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student beschrijft de werking van een computersysteem volgens de von neumann architectuur.
De student kent de verschillende moderne computer onderdelen en interfaces.
De student maakt gebruik van de documentatie om taken uit te voeren.
De student schetst de opbouw, de werking en het nut van besturingssystemen.

Leerinhoud

Talstelsels, grootheden, eenheden
Computerarchitectuur
Linux
Bash
Textcommando's en editors
Gebruikers en rechten
Processen
Software installatie
Filesystemen partities en links
Netwerken
Remote management
Backups en beveiliging
VM opzetten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.